Habartice - 7111_015_02_06035 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jindřichov

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7111_015_02_06035
  Kód obce 536521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0015.02 Habartice 06035 60356
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně patří obec Habartice pod správu obecního úřadu Jindřichov. Jedná se spíše o obec s rekreačním charakterem. V Habarticích nalezneme 28 rekreačních domků a chat. Obec leží severozápdně od obce Jindřichov. Obcí protéká říčka Staříč. V obci žije v současnosti 90 obyvatel a cca 112 rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 89 95 100 59 56 53 50
   přechodně bydlící 112 112 112 100 100 100 100
   celkem 201 207 212 159 156 153 150
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   129 135 140 65 62 58 55
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v sídle (605 - 535 m n.m.) byl vybudován již v roce 1920, slouží zde dodnes a mnoho se na něm nezměnilo. Již ve dvacátých letech byly využívány stejné jímací zářezy a sběrné jímky jako dnes, pouze čerpací stanice byla opravena a vybavena novou technikou v roce 1977.
   Zdroje se nachází v dolní části obce, odkud je voda čerpána výtlačným řadem z čerpací stanice do zemního vodojemu 150 m3 (610,00/607,50 m n.m.).
   Vodovodní síť je rovněž většinou původní, profilů DN 40, 50, 80, 100 a 150 a její celková délka je zhruba 4 800 m. Jedna z větví sítě je prodloužena až do Hanušovic, kde přes přerušovací komoru posilovala vodovod v horní části města. Dnes není toto posílení potřebné a řad je mimo provoz.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Dojde k vybudování nového vodovodu v místní části Jindřichova Pleče (DN 80, v délce 1200 m) napojeného z VDJ Kozmálov. Dále je v místní části Pleče a Habartice je navržen vodovod DN 80, délky 2880 m. Z místní části Pleče je navržen vodovod DN 80, délky 340 m za účele propojení s místní části Rakousko. V místní části Habartice se předpokládá připojení 50 obyvatel a 15 rekreantů.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Habartice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavby vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je říčka Krupá.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k charakteru sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně pomocí domovních čov. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů, kontrolovat jejich pravidelné vyvážení a správnou funkčnost.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavba splaškové kanalizace

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa