Nové Losiny - 7111_015_03_10637 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jindřichov

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7111_015_03_10637
  Kód obce 536521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0015.03 Nové Losiny 10637 106372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Nové Losiny leží severovýchodně od obce Jindřichov a administrativně spadají pod její obecní úřad. V obci Nové Losiny je zaznamenáván poměrně velký počet přechodných obyvatel – rekreantů, kterých je okolo 336. V obci je obchod se smíšeným zbožím, pohostinství v Nových Losinách, obec má spíš charakter rekreační osady. Do výhledu se uvažuje jen s velmi mírným nárůstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 170 180 190 133 120 111 103
   přechodně bydlící 336 336 336 250 250 250 250
   celkem 506 516 526 383 370 361 353
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 300 271 250 232
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci sídla Jindřichov 7111.015.03.10637

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Koncem osmdesátých let byl vybudován nový vodovod, který odebírá vodu z Novolosinského potoka. Nedaleko jímacího zařízení je úpravna vody, kde je jímaná voda upravována v usazovací nádrži a na tlakových rychlofiltrech při dávkování NaClO. Na závěr je prováděno dávkování chloru pro zdravotní zabezpečení vody. U úpravny je zemní vodojem 2(50 m3 (714,00/710,00 m n.m.), který slouží k akumulaci upravené vody a vytváří tlak pro vysoké tlakové pásmo. Protože sídlo má velký výškový rozdíl, jsou na jeho území ještě dva další vodojemy - horního tlakového pásma 32 m3 (650,00/647,25 m n.m.) a středního tlakového pásma 32 m3 (593,25/590,80 m n.m.). Nové Losiny jsou tak rozděleny do čtyř tlakových pásem.
   Vodovodní síť je jednoduchá, tvoří ji v horní a střední části jen jeden řad z potrubí PVC DN 100. Pouze v dolní části obce je starší eternitové potrubí DN 100. Celková délka vodovodní sítě v sídle je zhruba 4.800 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující, umožňuje další rozvoj a proto se s výstavbou dalších zařízení neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Nové Losiny není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,9 m3/den a na další dny je to 2,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 300 271 250 232
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Jindřichov a místní části Nové Losiny je vybudovaná kanalizace. Odvedení splaškových vod jeřešeno gravitačně, výjimku tvoří 3 lokality, odkud je nutno splaškové vody do gravitační kanalizace čerpat pomocí čerpací stanice (2 čerpací stanice v Nových Losinách, 1 v Jindřichově). Celková délka výtlaku činí 580 m v Jindřichově a 348 m v Nových Losinách. Délka gravitační kanalizace bude v Jindřichově 6 592 m a v Nových Losinách 3 948 m.
   Odpadní vody jsou likvidovány na biologicko-mechanické ČOV pro 1 200 EO. Jedná se o kompaktní, zakrytou ČOV s jemnobublinovou areací v aktivační nádrži, se simultánní nitrifikací a denitrifikací s možností odfosforování. Recipientem předčištěných odpadních vod je vodní tok Staříč. Přebytečný kal je převážen ke zpracování na ČOV Hanušovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa