Pusté Žibřidovice - 7111_015_04_06039 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jindřichov

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7111_015_04_06039
  Kód obce 536521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0015.04 Pusté Žibřidovice 06039 60399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pusté Žibřidovice patří administrativně pod správu obecního úřadu Jindřichov. V Pustých Žibřidovicích nalezneme 25 rekreačních domků, či chat s cca 168 rekreanty. Stálých obyvatel v obci je v současnosti 305 a do výhledu je uvažován mírný nárůst na 320 obyvatel.Pusté Žibčidovice nalezneme jihovýchodně od silnice vedoucí z Hynčic nad Moravou do Jindřichova. Obcí protéká vodoteč jež se vlévá do říčky Branná.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 305 313 320 207 266 285 304
   přechodně bydlící 168 168 168 168 0 0 0
   celkem 473 481 488 375 266 285 304
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   290 298 305 300 386 413 441
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod v Pustých Žibřidovicích (610 - 470 m n.m.) vznikl v roce 1920 a byl dlouho využíván bez jakýchkoliv zásahů. Zdrojem vody byly a jsou i dnes zářezy nad obcí. Odtud je voda sváděna do sběrné jímky a pak gravitačně do vodojemu 10 m3 (616,00/
   615,00 m n.m.). V osmdesátých letech, po rozšíření obce, přestal zdroj vody dostačovat. Proto v roce 1991 byl uveden do provozu nový zdroj vody - vrtaná studna, ze které je voda čerpána do nového zemního vodojemu 2(50 m3 (591,00/588,25 m n.m.).
   Původní vodovodní síť je provedena z olověného potrubí, nová je z PVC. Její celková délka je zhruba 3.600 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rozšíření vodovodu v dolní části obce. Stávající vodovodní potrubí v horní části obce, bude postupně zrekonstruováno.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Pusté Žibřidovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření a rekonstrukce vodovodu dle fin. možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,6 m3/den a na další dny je to 4,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 50 50 300 353
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace, jen jednu větev splaškové kanalizace v délce zhruba 200 m, do které jsou zaústěny předčištěné odpadní vody z malé ČOV typu BIOFLUID E50, která čistí OV z bytovek pod státní silnicí. U ostatních objektů jsou odpadní vody čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je říčka Branná.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 3 700 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 54 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod se předpokládá po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 821,0 14 400,0 17 221,0

  Mapa