Loučná nad Desnou - 7111_018_01_08708 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Loučná nad Desnou

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7111_018_01_08708
  Kód obce 540226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0018.01 Loučná nad Desnou 08708 87084
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Loučná nad Desnou je podhorské středisko s významnou rekreační funkcí. Je tvořeno sídelními jednotkami Filipová, Kouty nad Desnou, Loučná (Kociánov), Přemyslov a Rejhotice. Bydlení je soustředěno převážně v Loučné a Rejhoticích, rekreace převládá v Koutech, Přemyslově a postupně i ve Filipové.Obcí protéká řeka Desná a vine se silnice I. tř. č. 44, vedoucí z Velkých Losin směrem na Kouty nad Desnou, kolem níž se rozprostírá většina bytové zástavby v obci. Loučná nad Desnou se rozprostírá na ploše 9428 ha.
   Na území obce leží rekreační lokalita Červenohorské sedlo. Lokalita, rozkládající se na hřebenu Jeseníků je vodohospodářsky velmi exponovaná. Udržení kvality vody v horských bystřinách CHKO Jeseníky na úrovni I., max. II. třídy čistoty, by mělo být nepřekročitelným kriteriem i za cenu regulace návštěvnosti lokality a samozřejmě při nutnosti vybudovat v lokalitě čistírnu odpadních vod na které budou čištěny veškeré odpadní vody z lokality.
   Na území obce se rovněž nachází významný zdroj pitné vody - povrchový odběr z Hučivé Desné s úpravnou vody v Koutech n.D. Kapacita úpravny 100 l/s je plně využívána pro skupinový vodovod Šumperk.V obci Loučná nad Desnou najdeme téměř zcela vybudovanou občanskou vybavenost i inženýrské sítě.
   Obec leží v ochranném pásmu přírodních a léčivých vod II. stupně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 748 749 750 651 670 684 701
   přechodně bydlící 100 200 300 550 550 550 550
   celkem 848 949 1 050 1 201 1 220 1 234 1 251
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   880 1 010 1 140 960 988 1 009 1 034
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány společně sídla 7111.018.01.08 - Loučná nad Desnou a 7111.018.03.41467 Kociánov

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí SV Šumper. Základ vodovodu tvoří vodojem 150 m3 (530,00/526,30 m n.m.), plněný odbočkou z gravitačního přivaděče SV Šumperk DN 400 mm. Rozvodná síť DN 150 a 100 má celkovou délku 6 382 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je navrženo rozšíření vodovodu v celé obci, které umožní plné zásobování stálých obyvatel i rekreantů pitnou vodou. Za základ systému bude převzato stávající zařízení, které však po vybudování plánovaných investic, motivovaných rozvojem turistického ruchu, nebude mít dostatečnou kapacitu. Proto je navržena přístavba ke vodojemu o obsahu 500 m3 ke stávajícímu vodojemu Loučná nad Desnou o obsahu 150 m3 .
   Ve výhledu je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě v délce cca 900 m.
   Obec patří k vyhledávaným rekreačním střediskům a má možnosti značného rozvoje hlavně zimní turistiky. Lze předpokládat že se v období sezony bude spotřeba vody výrazně vyšší než v mimo turistickou sezónu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Loučná nad Desnou není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Předpokládané rozšíření vodojemu a vodovodní sítě do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na SV Šumperk, v případě přerušení dodávky vody ze SV budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,8 m3/den a na další dny je to 11,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   650 665 680 1 000 1 029 1 051 1 077
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Koncepce odkanalizování celé obce Loučná nad Desnou je řešena oddílnou kanalizací. Je vybudována mechanicko biologická čistírna kapacity 1950 EO a jsou na ni odvedeny odpadní vody z Loučné nad Desnou, Rejhotic, Kociánova a Filipové. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude je Desná. Vyprodukovaný kal je vyvážen na obecní skládku do Rapotína. Stávající splašková kanalizace je v lokalitě Loučná nad Desnou nově dobudovaná a v současné době se nepředpokládá její rozšíření. Ve výhledu je navrženo rozsáhlé doplnění splaškové kanalizace v lokalitách Rejhotice, Kociánov a Filipová

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanlizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 130,0 0,0 3 130,0

  Mapa