Sklené - 7111_019_04_09016 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Malá Morava

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7111_019_04_09016
  Kód obce 540331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0019.04 Sklené 09016 90166
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně patří obec Sklené pod správu obecního úřadu Malá Morava. Jedná se spíše o rekreační osadu, která leží severovýchodně od Malé Moravy, v její těsné blízkosti. Chatová výstavba je rozptýlena a žije v ní cca 196 rekreantů. Do výhledu se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 15 15 15 25 27 28 30
   přechodně bydlící 196 196 196 196 0 0 0
   celkem 211 211 211 221 27 28 30
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (751 - 670 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla i jeho charakteru se s výstavbou veřejného vodovodu ani v budoucnosti neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Sklené není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 45 l/den a na další dny je to 135 l/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Malá Morava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvezen na skládku.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba veřejné kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa