Oskava - 7111_022_01_11314 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Oskava

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK 7111_022_01_11314
  Kód obce 540544
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0022.01 Oskava 11314 113140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spádovou obec Oskava, s významnou rekreační funkcí tvoří místní části Třemešek, Bedřichov a Mostkov.
   Oskava leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí, které je obklopeno kopci Hraběšické hornatiny, vzdálená 25 km od okresního města Šumperk. Katastr o rozloze 7037 hektarů pokrývají do značné míry lesy a kopce s velkými výškovými rozdíly. V obci jsou téměř nově vybudovány inženýrské sítě - vodovod, kanalizace a plynofikace obce a je zde vybudována plná občanská vybavenost. Obec má vytvořeny podmínky pro výstavbu rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 775 783 790 864 841 818 795
   přechodně bydlící 90 90 90 90 0 0 0
   celkem 865 873 880 954 841 818 795
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   490 545 600 800 779 757 736
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Oskava (397 - 325 m n.m.) má vlastní vodovod, který zásobuje celou obec, včetně Nemrlova. V roce 1995 byla zahájena výstavba nového vodovodu v celé obci. Byl vybudován nový zdroj vody - vrtaná studna hl. 80 m - v místní části „Horní Žleb“. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 80 v délce 185 m do nového vodojemu, umístěného na stejné kótě jako stávající vodojem. Jedná se o zemní vodojem HTP 2 x 100 m3 (390,00/387,25 m n.m.). Z vodojemu je vedena rozvodná síť HTP až do středu obce, kde je přerušovací komora 30 m3 (362,50/360,00 m n.m.), ze které bude zásobována dolní část obce Oskava a Nemrlov. Nová rozvodná síť je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80 v celkové délce 7 000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Do budoucna se počítá s vybudováním nového zdroje pitné vody mimo intravilán obce.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Z důvodu vysychání prameniště Tři studny, ohrožení jakosti podzemní vody ve vrtech HV-1, HV-2 a snížení vydatnosti ve vrtu OS-1 se ve výhledu počítá se zřízením nového zdroje pitné vody.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se s výstavbou ani s rozšířením vodovodu neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je propojen s vodovody obcí Nemrlov a Mostkov, ze kterých je možné přepojení . V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,0 m3/den a na další dny je to 12,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   700 700 700 800 779 757 736
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.
   Průmyslové odpadní vody NOBLESLEN

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována splašková kanalizační sít z devadesátých let, která byla budována společně se splaškovou kanalizací v Mostkově a Nemrlově. Ze všech těchto sídel jsou odpadní vody společně odvedeny na ČOV v Dolní Libině. Celková délka kanalizační sítě včetně Nemrlova je cca 7,000 m. Splašková kanalizace je v rámci sídla Oskavy délky cca 5160 m. Hlavní přívodní stoka na ČOV z PVC DN 400 má celkovou délku 4 390 m.
   V lokalitě Nemrlov je vybudována splašková kanalizace, která je součástí kanalizace Oskavy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období obec uvažuje s dobudováním kanalizační stoky BK v horní části obce a s prodloužením kanalizační stoky B podél cesty do Bedřichova, v délce cca 500 m. Dále je plánována výstavba stok k rozvojovým plochám definovaným územním plánem a vybudováním ČOV

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace. Předpokládá se vybudování ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa