Mostkov - 7111_022_04_11313 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Oskava

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK 7111_022_04_11313
  Kód obce 540544
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0022.04 Mostkov 11313 113131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spádovou obec Oskava, s významnou rekreační funkcí tvoří místní části Třemešek, Bedřichov a Mostkov. V roce 1960 byla obec Mostkov přičleněna k obci Oskava. První písemná zmínka se vztahuje k roku 1344, kdy ves příslušela k hradu Úsov. Jednalo se převážně o zemědělskou obec. Leží v nadmořské výšce kolem 320 m, západně od údolí horního toku říčky Oskavy. Administrativně patří Mostkov pod správu obecního úřadu Oskava. V řešeném období se předpokládá stejný stav v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 230 230 230 227 222 217 211
   přechodně bydlící 147 147 147 147 0 0 0
   celkem 377 377 377 374 222 217 211
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   260 270 280 335 328 320 311
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na nový vodovod v Oskavě, kde je zdroj vody a vodojem ze kterého je napájena vodovodní síť obce Mostkova. Pro dolní část Mostkova je vybudována ke snížení tlaku redukční šachta. Rozvodná vodovodní síť v obci je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80 v celkové délce 2 055 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se předpokládá s nahrazením vrtu HV-1 novým zdrojem obce Oskava, tj. z vrtu HV-11, bude-li ověřena jeho dostatečná vydatnost a kvalita vody.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Mostkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody mohou být obyvatelé zásobeni vodou z Oskavy se kterou je vodovod Mostkova propojen, případně budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, nebo i balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,2 m3/den a na další dny je to 3,6 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 335 328 320 311
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Splašková kanalizace v Mostkově byla vybudována v letech 2005-2006. Území Mostkova je pro odkanalizování rozděleno na dvě části. Větší část je odkanalizována stokou "C", která je napojena pod Oskavou na stoku "B". Menší část Mostkova je odkanalizována stokou "D", která je na stoku "B" napojena v křižovatce u mateřské školy.
   Celková délka K: cca 3600 m. Odpadní vody jsou kanalizačním přivaděčem PVC DN 400 o délce cca 3550 m odváděny na mechanicko-biologickou ČOV v Dolní Libině.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období obec počítá s výstavbou stok k rozvojovým plochám definovaným územním plánem.

   Časový harmonogram
   Po roce 2017 vzhledem k charakteru a velikosti sídla a ve vazbě na ekonomické možnosti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa