Třemešek - 7111_022_05_11315 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Oskava

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK 7111_022_05_11315
  Kód obce 540544
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0022.05 Třemešek 11315 113158
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spádovou obec Oskava, s významnou rekreační funkcí tvoří místní části Třemešek, Bedřichov a Mostkov. Třemešek je součástí Oskavy od roku 1960. Vesnice Třemešek se poprvé připomíná v roce 1371. Byla součástí panství Úsov. Obec má střední nadmořskou výšku 494 m a táhne se podél silnice z Oskavy do Mladoňova. Katastr je z větší části zalesněn a zvedá se do kopců Hraběšické hornatiny. Administrativně patří Třemešek pod správu obecního úřadu Oskava.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 136 136 136 116 113 109 105
   přechodně bydlící 20 20 20 20 0 0 0
   celkem 156 156 156 136 113 109 105
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (540 - 450 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V případě nedostatku vody ve studních probíhá vrtání nových vrtů pro jednotlivé domy.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Třemešek není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, případně kritického stavu vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,7 m3/den a na další dny je to 2,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Oskava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. V obci se řeší soustava indivdualních domovních čistíren s napojením přečištěných vod do místního toku.

   Časový harmonogram

   Výstavba kanalizace se nepředpokládá

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa