Ruda nad Moravou - 7111_026_01_14322 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ruda nad Moravou

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7111_026_01_14322
  Kód obce 540978
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0026.01 Ruda nad Moravou 14322 143227
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ruda nad Moravou je tvořena sídelními jednotkami Bartoňov, Radomilov, Ruda n.M., Hostice, Hrabenov a Štědrákova Lhota.Obec se rozprostírá na ploše 2502 ha situované severozápadně od Šumperka. Obcí protéká řeka Morava. První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1350. V obci je vybudována plná občanská vybavenost. Nalezneme zde poštu, síť obchodů, zdravotní střediska, sportovní u kulturní zařízení jež jsou využívána i občany sídelních jednotek náležejících pod správu obecního úřadu Ruda nad Moravou. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 092 1 106 1 120 1 122 1 141 1 164 1 187
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 092 1 106 1 120 1 122 1 141 1 164 1 187
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 080 1 095 1 110 1 110 1 129 1 152 1 174
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   První veřejný vodovod byl v obci (347 - 320 m n.m.) vybudován v roce 1936 a postupně byl doplňován a opravován. Původním zdrojem vody byly jímací zářezy západně od obce, které přestaly být využívány, když v roce 1985 byla do obce přivedena voda z Bohdíkova a Olšan . Přívodní řad z Bohdíkova je ukončen v zemním vodojemu 60 m3(363,00/ 360,20 m n.m.). Vodovod v obci je součástí SV Olšany. Obec je možné zásobovat jak z Olšan tak z Bohdíkova.
   Vodovodní síť je vybudována v celé obci. Jsou zde úseky původní vodovodní sítě z třicátých let z litiny, ale jsou zde i úseky nové z potrubí PVC, profilů DN 150, 100 a 80. Celková délka sítě je zhruba 6 900 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá výstavba AT stanice pro lokalitu „u kostela“ a výstavba nového VDJ 2x100 m3 v lokalitě „nad kostelem“. Dále bude probíhat rekonstrukce nejporuchovějších úseků a výstavba krátkých úseků vodovodních řadů k doplnění stávající sítě především pro novou zástavbu v obci. Celková délka nových vodovodních řadů profilu DN 110 je 1470 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Ruda nad Moravou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce a rozšíření vodovodu do 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod,který je součástí skupinového vodovodu Olšany a je možné jej zásobovat ze zdrojů SV Olšany . V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,5 m3/den a na další dny je to 16,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 1 050 0 1 068 1 089 1 111
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný komplexní systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích nebo u části rodinných domků zachycovány v bezodtokových jímkách. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.
   V obci byla vybudována část sběrače „A“ od napojení na kanalizaci Olšany až po základní školu v Rudě o délce 2 333 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Jedná se o odkanalizování cca 1290 EO. Oddílnágravitační splašková kanalizace DN 250 – 300, délky cca 9 991 m, bude napojena na nově navržené mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 3000 EO v Rudě nad Moravou. V rámci kanalizace budou vybudovány dvě čerpací stanice s výtlačnými řady v délce 533 m.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2017 – 2018

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 500,0 73 660,0 78 160,0

  Mapa