Bartoňov - 7111_026_02_00095 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ruda nad Moravou

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7111_026_02_00095
  Kód obce 540978
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0026.02 Bartoňov 00095 957
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ruda nad Moravou je tvořena sídelními jednotkami Bartoňov, Radomilov, Ruda n.M., Hostice, Hrabenov a Štědrákova Lhota. Administrativně patří Bartoňov pod správu obecního úřadu Ruda nad Moravou. Bartoňov je položen jižně od obce Ruda nad Moravou a má spíše charakter rekreační osady. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 110 115 120 120 130 131 133
   přechodně bydlící 21 21 21 21 0 0 0
   celkem 131 136 141 141 130 131 133
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   95 104 113 60 65 66 66
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V Bartoňově (384 - 324 m n.m.) byla zahájena výstavba veřejného vodovodu v roce 1994. Zahrnuje vodovodní rozvodnou síť v Bartoňově a přívodní řad z vodovodní sítě v Rudě n.M., které jsou pod tlakem vodojemu 60 m3 (363,00/360,20 m n.m.) v Rudě n.M.Celková délka sítě v rámci Bartoňova je 2270m a je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a lPE DN 100. Zásobeno je cca 50% obyvatelstva.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá výstavba vodovodních řadů pro zásobování celé obce Bartoňov. Součástí navrženého vodovodu je čerpací stanice, která bude dopravovat vodu do nově navrženého vodojemu umístěného v obci Radomilov. Vodojem pokryje potřebu vody v části obce Bartoňov (horní tlakové pásmo) a celou obec Radomilov. Celková délka nových vodovodních řadů profilu DN 110, včetně výtlaku do vodojemu je je 1 410 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bartoňov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovod obce Ruda nad Moravou a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 100 110 115
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích nebo u části rodinných domků zachycovány v bezodtokových jímkách. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Jedná se o odkanalizování cca 131 EO. Oddílnágravitační splašková kanalizace DN 250, délky cca 3381 m, bude napojena na čerpací stanici a dále výtlakem DN 90, délkycca 862 m na stoku splaškové kanalizace v Rudě nad Moravou. Tlaková splašková kanalizace DN 63, délky 725 m bude napojena na čerpací stanici. Likvidace splaškových vod bude na nově navržené mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 3000 EO v Rudě nad Moravou.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace 2017 – 2018

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 340,0 12 000,0 17 340,0

  Mapa