Salisov - 7102_003_07_19318 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Zlaté Hory

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7102_003_07_19318
  Kód obce 597996
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3948
  Zlaté Hory

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0003.07 Salisov 19318 193186
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Osada Salisov je místní částí města Zlaté Hory. Osada leží severně od osady Ondřejovice při hranici s k.ú. Mikulovic. Osadu tvoří samostatné sídlo s asi 20-ti domy a kaplí se hřbitovem. Osada Salisov má charakter obytně rekreační. Zástavba v sídle je postavena podél místní komunikace a rozkládá se v nadmořských výškách 387 – 401 m.n.m.
   Katastrální území obce se nachází v CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky a ochranné pásmo vodního zdroje. V současné době v je osadě kolem 80 obyvatel s časově omezeným pobytem

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 37 34 30 26 25 25 24
   přechodně bydlící 80 88 96 80 80 80 80
   celkem 117 122 126 106 105 105 104
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V Salisově není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel se ve výhledu nepředpokládá výstavba veřejného vodovodu. Stávající systém zásobování obyvatel z domovních studní zůstane zachován i do budoucna.
   V případě nárůstu poptávky po dodávce pitné vody, bude nutno hydrogeologickým průzkumem vyhledat zdroj s vydatností 0,2 l/s a vybudovat rozvodnou síť v délce cca 0,5 km.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   U obce se nacházejí pouze zdroje, které jsou využívány pro zásobování pitnou vodou tzn. domovní studny.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení vody v domovních studnách bude nutno pitnou vodu odebírat z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V katastrálním území obce se nachází CHKO Jeseníky, CHOPAV Jeseníky a ochranné pásmo vodního zdroje.
   V obci není vybudována kanalizace. Jde o malou obec s 37 obyvateli. Odpadní vody ze zástavby jsou odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se zde ponechat jímky na vyvážení a do roku 2030 si majitelé sami vybudují domovní ČOV.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa