Klepáčov - 7111_027_02_15204 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Sobotín

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK 7111_027_02_15204
  Kód obce 540986
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0027.02 Klepáčov 15204 152048
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o obec ležící v severovýchodní části řešeného území na hranici okresu Jeseník.
   Administrativně patří Klepáčov pod správu obecního úřadu Sobotín. Jedná se o rekreační osadu, kde v současnosti není registrován ani jeden trvale bydlící obyvatel, je zde však zástavba rekreačních obydlí a chat s téměř 450 rekreanty. V řešeném období se nepředpokládá, že by se tento stav změnil, nadále bude pokračovat rekreační charakter této obce, která patří mezi lokality rekreačních krajinných celků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 14 16 19 21
   přechodně bydlící 450 450 450 450 0 0 0
   celkem 450 450 450 464 16 19 21
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Sídlo (800 - 725 m n.m.) není vybaveno veřejným vodovodem. V současné době je jen jeden trvale obydlený dům a několik rekreačních objektů s cca 450 rekreanty kteří jsou zásobovány pitnou vodou z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k charakteru sídla se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Klepáčov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou rekreanti zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3 /den a na další dny je to 7,5 m3 /den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 15 17
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo není vybaveno veřejnou kanalizací. Jednotlivé obytné i rekreační objekty
   jsou vybaveny žumpami, eventuelně septiky. Recipientem odpadních vod je Klepáčovský potok.
   Klepáčov leží na horním toku Klepáčovského potoka, kde dochází k vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod od cca 64% obyvatel a rekreantů. V tomto úseku je povodí potoka ještě malé, průtoky nízké a k největšímu zatížení znečištěním dochází v době nejnižších průtoků (léto, zima). Zvláště vyhrocená situace se může vytvořit Na Skřítku, kde jsou odpadní vody vypouštěny do pramenní oblasti toku, tj. prakticky bez ředění v recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace sledující trasu potoka. Kanalizace bude vybudována z plastových nebo kameninových trub DN 250 v délce zhruba 2 400 m. Z lokality Na Skřítku bude provedena přípojka na tuto kanalizaci.
   Pro čištění splaškových vod bude vybudována čistírna odpadních vod s takovou technologií, která umožní čištění odpadních vod během roku i špičkových zatížení v zim- ní sezóně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, bude ČOV umístěna v budově. Cílová kapacita čistírny je 670 EO včetně Skřítku. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na sobotínskou skládku.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace v místní části Sobotína Klepáčov se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2030 vzhledem k charakteru a rozvožení zástavby a ve vazbě na ekonomické možnosti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 090,0 15 090,0

  Mapa