Staré Město - 7111_028_01_15452 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Staré Město

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK 7111_028_01_15452
  Kód obce 541079
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0028.01 Staré Město 15452 154521
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Staré Město je podhorské středisko s významnou rekreační funkcí. Přilehlé hřebeny masivu Králického Sněžníku a Rychlebských hor skýtají nepřeberné možnosti pro letní i zimní turistiku a rekreaci. Je tvořeno městem Staré Město a sídelními jednotkami Chrastice, Kunčice, Nová Seninka a Stříbrnice. Bydlení je soustředěno ve Starém Městě a Chrasticích, rekreace převládá v Kunčicích, Nové Senince a Stříbrnicích. Jde o obec která leží v severní části řešeného území. Obcí protéká několik vodotečí, stékají se zde říčky Telčava a Bystřina. V obci je několik rekreačních obydlí a chat, žije zde přes 300 rekreantů. Obec má plně vybudovanou občanskou vybavenost. V řešeném období se nepředpokládá v počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 793 1 797 1 800 1 541 1 522 1 474 1 428
   přechodně bydlící 312 312 312 312 0 0 0
   celkem 2 105 2 109 2 112 1 853 1 522 1 474 1 428
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 810 1 825 1 840 1 602 1 582 1 532 1 485
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod ve Starém Městě (570 - 515 m n.m.) byl vybudován v roce 1933. Využíval dvou zdrojů, prameniště v Andělském údolí s vodojemem 30 m3 (613,50/611,95 m n.m.) a jímací zářezy severovýchodně od obce s vodojemem „U koupaliště“, obsahu 150 m3 (573,35/570,00 m n.m.). V roce 1991 bylo pro nedostatek vody opuštěno prameniště v Andělském údolí a městský vodovod byl napojen na nový zdroj v severní části města. Tím je vrtaná studna HV 6, ze které je voda čerpána do nového zemního vodojemu 2x250 m3 (573,00/558,85 m n.m.), ve kterém je umístěna i úpravna vody, kde se voda odkyseluje na aeračních věžích. Z vodojemu U koupaliště k vodojemu HTP 2x 50 m3 vede výtlačný řad PE DN 80 v délce 452 m. Vodojem HTP 2x 50 m3 s hladinou 605 m n.m. a dnem 602,30 m n.m. je zemní dvoukomorový 2x 50 m3 zasypán s kamennými opěrnými zdmi. Co do funkce se jedná o vodojem přerušovací s akumulací pro HTP města.
   Vodovodní síť je z potrubí různých materiálů i stáří. Jsou zde staré litinové řady, ale i nové potrubí lPE a PVC, průměrů DN 150, 100, 80 a 50. Celková délka vodovodní sítě je zhruba 11 500 m.
   V k.ú. Malé Vrbno probíhá zásobování obyvatel pitnou vodou probíhá z domovních studní a ze starého vodovodu pro zemědělské účely. Kvalita vody ani vydatnost studní a vodovodu pro zemědělské účely není obyvateli sledována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování města vodou je vyhovující i do budoucnosti a s výstavbou nových zařízení se neuvažuje. Původní litinová síť bude postupně zrekonstruována.
   Z důvodu zásobování vodovodního systému z jediného vodního zdroje je uvažováno s vybudováním nového rezervního zdroje.
   V Malém Vrbně je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 nad obcí (677 m n. m.) z hloubky přibližně 40 m o vydatnosti přibližně 2,5 l/s do vodojemu 15 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8mm HDPE délky 71m. Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 1111m. V dolní části sídel bude nutné snížit tlak v síti pomocí redukčního ventilu. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.Vodovod Chrastice je podprojekt projektu Vodovod Chrastice, Stříbrnice, Kunčice, Nová Seninka, Malé Vrbno.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Staré Město je uvažováno s vybudováním nového zdroje vody pro účely úpravy na vodu pitnou s dostatečnou kapacitou a kvalitou z důvodu zajištění plynulé dodávky vody do vodovodní sítě v případě omezení dodávky z jediného stávajícího zdroje. V rámci lokality Malé Vrbno je uvažován nový zdroj podzemní vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Nový zdroj hluboký přibližně 40 m by se měl nacházet nad obcí (677 m.n.m.) a měl by dosahovat vydatnosti 2,5 l/s.

   Časový harmonogram
   Komplexní rekonstrukce vodovodu se předpokládá v průběhu řešeného období do r. 2030. Výstavba vodovodu v k.ú. Malé Vrbno se předpokládá v 2018-2019.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V e městě je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 9,0 m3/den a na další dny je to 18,0 m3/den.
   V k.ú. Malé Vrbno není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,3 m3 /den a na další dny je to 1,2 m3.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 140 1 395 1 650 1 602 1 582 1 532 1 485
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V historickém jádru města je vybudována jednotná kanalizace v celkové délce cca 5 565 m s vyústěním na centrální městkou čistírnu odpadních vod. Na jednotné kanalizaci jsou 4 odlahčovací komory. Na sídlištích pak je vybudována kanalizace oddílná, t.j. splašková a dešťová. Splašková kanalizace je délky 4 476 m.
   Celková délka stokového systému je 9 996 m. Kanalizace je gravitační s lokálním přečerpáváním odpadních vod na dvou ČS.
   Pro čištění splaškových odpadních vod byla vybudována mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 3400 EO (1 218 m3/d). Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky. Recipientem vyčištěných odpadních vod je tok Krupá. Ve městě jsou provozovány tři domovní biodiskové čistírny .

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování Starého Města je
   vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledu se předpokládá rozšíření kanalizace v okrajových částech města.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace dle stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-160000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 700,0 0,0 4 700,0

  Mapa