Nová Seninka - 7111_028_04_15775 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Staré Město

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK 7111_028_04_15775
  Kód obce 541079
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0028.04 Nová Seninka 15775 157759
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Seninka je podhorské středisko s významnou rekreační funkcí, administrativně spadající pod správu obecního úřadu Staré Město. Jedná se o rekreační osadu, která leží severně od Starého Města, téměř na státních hranicích s Polskem a jejíž zástavba se převážně rozprostírá kolem místní komunikace a říčky Krupá, jež obcí protéká. V řešeném období se předpokládá jen velmi malý nárůst v počtu obyvatel, je zde převážná část rekreantů, kterých je 296 a do výhledu se předpokládá, že tento stav nebude změněn.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 46 48 50 38 35 32 29
   přechodně bydlící 296 296 296 296 0 0 0
   celkem 342 344 346 334 35 32 29
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé a rekreanti v sídle (690 - 615 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Nové Senince je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu v rámci projektu „Vodovod Chrastice, Stříbrnice, Kunčice, Nová Seninka, Malé Vrbno“. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 na kopci nad obcí (650 m.n.m.) z hloubky přibližně 30 m o vydatnosti přibližně 1 l/s do vodojemu 20 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8mm HDPE délky 100,00 m. Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 264,00 m. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Nová Seninka je uvažován nový zdroj podzemní vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Nový zdroj hluboký přibližně 30 m by se měl nacházet na kopci nad obcí (650 m.n.m.) v pásu metaryolitů, které bývají často silně porušené, drénují podzemní vodu z okolních horninových komplexů, a tudíž se stávají významnějšími z hlediska zásob podzemních vod. Nový zdroj by měl dosahovat vydatnosti 1 l/s.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu: 2018 – 2019

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3 /den a na další dny je to 1,5 m3.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 25
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Seninka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pokud dojde k plánovanému rozvoji rekreačních kapacit, bude v celém sídle vybudována oddílná splašková kanalizace z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 1 400 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 39 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na skládku.

   Časový harmonogram
   Výstavba splaškové kanalizace se předpokládá pouze v případě naplnění prognóz růstu rekreačních kapacit. Výstavba splaškové kanalizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 100,0 0,0 3 100,0

  Mapa