Šléglov - 7111_030_01_18180 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Šléglov

  Číslo obce PRVKUK 0030
  Kód obce PRVKUK 7111_030_01_18180
  Kód obce 570117
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0030.01 Šléglov 18180 181803
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šlégov je malou podhorskou obcí s rekreační funkcí nalézající se poblíž obce Staré Město. U obce pramení říčka Staříč, která teč směrem do obce Vikantice a dále na Jindřichov. V obci žije v současnosti jen přes 40 obyvatel s trvalým pobytem. Převládá zde pobyt rekreantů v rekreačních obydlích, či chatách a kterých je 130. V řešeném období se spíše uvažuje s nárůstem počtu rekreantů, počet trvale bydlících obyvatel nedozná téměř žádných změn.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 26 27 28 43 45 48 50
   přechodně bydlící 130 130 130 130 0 0 0
   celkem 156 157 158 173 45 48 50
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé obce, včetně rekreantů v rekreačních obydlích (je jich cca 130) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.
   V obci je jen vodovod pro zemědělskou farmu a.s. Ligra Staré Město.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru obce se s výstavbou veřejného vodovodu ani v budoucnosti neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Šlégov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou, popřípadě zásobeni z vodovodu pro zemědělskou farmu. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,1 m3 /den a na další dny je to 0,3 m3 /den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec má vybudovanou malou ČOV a kanlizaci délky 0,40 km. na kterou je napojeno 9 objektů. Ostatní objekty mají vlastní domovní ČOV. . Recipientem odpadních vod je potok Staříč.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti obce a rozloženému charakteru zástavby v obci se s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje a likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení a funkčnost domovních čistíren. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba splaškové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa