Bukovice - 7111_032_02_01602 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Velké Losiny

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK 7111_032_02_01602
  Kód obce 541265
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0032.02 Bukovice 01602 16021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně Bukovice spadají pod správu obecního úřadu Velké Losiny. Obec Bukovice leží severně od obce Velké Losiny, v těsném sousedství obcí Rejhortic a Kociánova. Bukovice jsou spíše rekreační osadou. Obcí protéká stejnojmenný potok, který dál teče do Velkých Losin. Převládá zde zástavba rekreačních obydlí a chat ve kterých žije 190 rekreantů. V řešeném období se předpokládá, že počet trvale bydlících obyvatel mírně klesne. Obec leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů minerálních vod I.stupně a II. stupně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 59 60 60 73 70 67 63
   přechodně bydlící 190 190 190 190 0 0 0
   celkem 249 250 250 263 70 67 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (575 - 470 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá výstavba veřejného vodovodu, který bude pokračováním vodovodu ve Velkých Losinách. Vodovod v Bukovicích bude muset být napojen na HTP. Velkých Losin. Z důvodu výškového rozložení zástavby bude na něm osazena AT stanice pro zajištění požadovaného tlaku. Navrhovaný vodovod bude délky cca 2,000 km .
   V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod, přírodních léčivých zdrojů. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bukovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu v Bukovicích je navržena do roku 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,3 m3 /den a na další dny je to 0,9 m3 /den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 23 45 50 48 46 43
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V celém sídle je vybudována splašková kanalizace. Kanalizace v Bukovicích navazuje na kanalizaci ve Velkých Losinách. Stoková síť je gravitační z trub DN 250 s lokálním čerpáním na 5 čerpacích stanicích. Odpadní vody jsou likvidovány na ČOV Velké Losiny. Celková délka navrhované kanalizace v Bukovicích je 1960 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod přírodních léčivých zdrojů. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 730,0 0,0 3 730,0

  Mapa