Vernířovice - 7111_033_01_18023 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vernířovice

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK 7111_033_01_18023
  Kód obce 554146
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0033.01 Vernířovice 18023 180238
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vernířovice je součástí rekreačního krajinného celku Sobotín a do budoucna se zde uvažuje se značným rozvojem cestovního ruchu, který by měl pomoci k udržení trvalého osídlení. Již dnes je zde vedle 55 trvale obydlených domů, 64 objektů pro individuální i hromadnou rekreaci s celkem 260 rekreanty.Obec se rozprostírá na ploše přes 3000 ha východně od obce Sobotín. Obcí protéká říčka Merta a prochází dvě místní komunikace, z nichž jedna vede až pod Lysou Horu. V řešeném období se předpokládá setrvalý stav až mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 177 179 180 218 218 227 236
   přechodně bydlící 260 260 260 260 0 0 0
   celkem 437 439 440 478 218 227 236
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Vernířovice není vybudován veřejný vodovod, obyvatelstvo je pitnou vodou zásobováno individuálně ze soukromých zdrojů – ze studní, nebo pramenních jímek.
   Menší vodní zdroj, využívaný pro cca 12 domácností, se nachází na parc. č. 1146/1. Jde o prameniště P1, sestávající ze dvou jímacích zářezů – Z1 a Z2, odkud je voda svedena přes jímku do malé akumulace – vodojemu 30 m3.
   Na pozemku parc. č. 583/1 se nachází další zdroj vody – pramenní jímka a studna. Na pozemku parc. č. 1578/1 se nachází studna, která slouží pro zásobení pitnou vodou Hotelu Reoneo. Vlastní studnu má Turistická základna Švagrov. Menší vodovody pro rodinné domy a rekreační objekty se nacházejí po celém řešeném území. Jde o odběry vody ze studní a pramenních jímek, napojené přímo na objekty.
   .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zajištění zásobování obce Vernířovice pitnou vodou se navrhuje vybudování veřejnéhovodovodu. Hlavním zdrojem pitné vody bude jímací zářez JZ1, vybudovaný v lokalitě Sedmidvory, nad soutokem Kamenitého potoka a jeho pravostranného přítoku. Jako doplňkový zdroj bude sloužit vrt HVL – 1, náhradní zdroj je navržen na východním okraji zástavby, v údolí Merty.
   Celé řešené území bude rozděleno na tři základní tlaková pásma. Hlavní vodojem VDJ 1 zajistí akumulaci pro celou obec a zároveň bude ovládat tlak vody v potrubí pro zástavbu na terénu 625 – 585 m n.m. V tomto tlakovém pásmu je pro zástavbu na terénu 612 – 625 těsně pod vodojemem navržena automatická tlaková stanice (ATS). Z vodojemu VD 1 bude gravitačně plněna přerušovací komora PK 1, která bude ovládat tlak vody v potrubí pro zástavbu na terénu 570 – 525 m n.m. Z přerušovací komory PK 1 bude dále plněna přerušovací komora PK 2, která bude ovládat tlak vody v potrubí pro zástavbu na terénu 525 – 470 m n.m. Pro zástavbu na západní hranici obce, nacházející se na terénu 480 – 470 m n.m., je navržena redukce tlaku. Propojení náhradního zdroje v údolí Merty s vodovodní sítí je navrženo přes čerpací stanici a vodojem VDJ 2. Vzájemné propojení této části vodovodu s vodovodem tlakového pásma PK 2 je přes redukci tlaku RV 2.
   Na zásobovací řad z vodojemu VDJ 1 do přerušovacích komor bude po trase přímo napojena stávající i navrhovaná zástavba. Pouze u obecního úřadu a na západním okraji obce bude vodovodní síť rozvětvená.
   Stávající vodní zdroje (studny) mimo dosah navrhované vodovodní sítě zůstanou v provozu. Objekty zcela mimo navrhovaný vodovod budou i nadále pitnou vodou zásobeny z vlastních zdrojů – studní.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Vernířovice je uvažován jako zdroj vody vhodný pro účely úpravy na vodu pitnou a to vodárenské využití Merty a Kamenitého potoka s širším významem využití i pro celý rekreační krajinný celek Sobotín – Vernířovice.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu se předpokládá do roku 2030. Výstavbu vodovodu může urychlit vzrůstající zájem o pitnou vadu a nebo zhoršení kvality vody v místních zdrojích.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,9 m3 /den a na další dny je to 1,8 m3 /den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Šachta Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Šachta Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci není dosud vybudována soustavná kanalizace. Odpadní vody z obytné zástavby i z rekreačních objektů jsou buď akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení odpadních vod nebo dočišťovány v domovních ČOV a biologických septicích s odtokem předčištěných vod do místních toků. Několik rodinných domů, rekreačních a ubytovacích zařízení má vybudovány malé domovní ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro zajištění likvidace odpadních vod je navrženo vybudování soustavné splaškové kanalizace cca 8 920 m, zakončené na obecní ČOV (1000 EO), situované na západním okraji obce. Kanalizace bude gravitační, doplněná krátkými úseky tlakové kanalizace s domovními čerpacími stanicemi. Pro zajištění likvidace odpadních vod v lokalitě Sedmidvory (včetně Chaty Brněnka a sezónních návštěvníků lyžařského areálu) bude využita stávající ČOV, která bude rekonstruována na potřebnou kapacitu. Do doby vybudování kanalizace budou odpadní vody likvidovány zákonným způsobem v bezodtokých jímkách s vyvážením odpadu na ČOV nebo v domovních ČOV zaústěných do vhodných vodotečí, stejně jako odpadní vody z objektů, které jsou mimo dosah navržené kanalizace. Dešťové vody budou odváděny i nadále stávajícím způsobem, otevřenými zatravněnými příkopy do nejbližších recipientů.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace se předpokládá do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 55 000,0 55 000,0

  Mapa