Terezín - 7111_036_02_11980 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Petrov nad Desnou

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7111_036_02_11980
  Kód obce 500020
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0036.02 Terezín 11980 119806
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrov nad Desnou je tvořena sídelními jednotkami Petrov nad Desnoua Terezín a patří mezi lokality rekreačních krajinných celků, kde by do budoucnosti mělo být vytvořeno jedno z center cestovního ruchu v oblasti Jeseníků.Administrativně patří obec Terezín pod správu obecního úřadu Petrov nad Desnou. Obec Terezín je situována kolem silnice vedoucí z Rapotína do Velkých Losin. Obcí protéká říčka Desná. V řešeném období se předpokládá jen velmi malý nárůst v počtu obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 120 120 120 132 138 145 152
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 120 120 120 132 138 145 152
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 125 125 125 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci sídla Petrov nad Desnou

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Sídlo (410 - 335 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod v celém rozsahu. Vodovod je napojen přes rozvodnou síť Petrova nad Desnou na SV Šumperk přes zemní vodojem obsahu 650 m3 (430,00/425,00 m n.m.) a je rovněž propojený s vodovodem v obci Rapotín, který je pod tlakem vodojemů DTP v Šumperku, obsahu 600 a 1 000 m3 (363,20/358,40 m n.m.). Vodovodní síť z trub PVC DN 150 a 100 má celkovou délku (Petrov n. D. i Terezín) zhruba 11 740 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Terezín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci zatím není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m3/den a na další dny je to 1,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 95 95 99 104 109
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Celá obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod Šumperk. Jsou vybudovány dva hlavní sběrače „A „ a „B“, které navazují na splaškovou kanalizaci v Rapotíně. Kanalizace je provedena z kameninových a plastových trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 12 574 m, z toho je cca 2 170 m v rámci lokality Terezín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa