Dlouhá Loučka - 7112_001_01_02644 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Dlouhá Loučka

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7112_001_01_02644
  Kód obce 501476
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0001.01 Dlouhá Loučka 02644 26441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Zájmové území se nachází v oblasti Hornomoravského úvalu, v severním výběžku okresu Olomouc. Obec Dlouhá Loučka se nachází severovýchodně od města Uničov ve vzdálenosti cca 6 km. Zástavba se rozkládá na obou březích říčky Oslava a komunikace II/449 Uničov – Dlouhá Loučka – Rýmařov.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 257-296 m n.m. V současné době žije v obci přes 1 700 osob, výhledově se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.
   Jižním okrajem obce probíhá PHO 2 vnější Brníčko.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 688 1 693 1 698 1 717 1 732 1 736 1 910
   přechodně bydlící 30 30 30 30 0 0 0
   celkem 1 718 1 723 1 728 1 747 1 732 1 736 1 910
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   172 172 1 450 1 670 1 685 1 562 1 815
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Dlouhá Loučka je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce, která zajišťuje i provoz. Vodovod byl postaven v roce 2014. Celková délka vodovodu je 13 175,64 m.
   Vodovod je napojen na skupinový vodovod Uničov. Napojení vodovodu na SV je v západní části obce, odkud je voda čerpána do VDJ 2x250 m3 (311,10 – 315,00 m n. m.) Dlouhá Loučka, ze kterého je zásobena obec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokalitě se neuvažuje s novým zdrojem pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Dlouhá Loučka na první dva dny 8,5 m3/d. Na další dny je to 25,3 m3/d. Pro celou obec Dlouhá Loučka je to na první dva dny 9,3 m3/d. Na další dny je to 28,1 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 620 1 625 1 630 1 670 1 685 1 562 1 815
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Dlouhá Loučka je vybudovaná jednotná kanalizace 1., 2. a 3. stavba. Kanalizace je provedena z betonových trub DN 300-600 a z trub PVC DN 300-400. Na trase je osazeno pět odlehčovacích objektů (odlehčení do Oslavy). Na přípojkách jsou typové uliční vpusti. Kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2 040 EO (361 m3/den). Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Šternberk. Odtok z ČOV je zaústěn do Oslavy.
   Kanalizaci i ČOV provozuje VHS Sitka Šternberk.
   ZD má jímky na vyvážení, výhledově se uvažuje s napojením sociálního zařízení na ČOV obce. Vepaspol Paseka, stř. Dlouhá Loučka má vlastní ČOV z r. 1984, odtok je zaústěn do Plinkoutského potoka.
   Údaje o kanalizaci
   délka kanalizační sítě 12 446 m
   přiváděcí stoka 559m
   počet přípojek 536 ks
   délka přípojek 2  680 m
   % napojení 96

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je v současné době zcela odkanalizována, výhledově se neuvažuje s dalším rozšířením kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: - (obec je odkanalizována)
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa