Křivá - 7112_001_2,_26468 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Dlouhá Loučka

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7112_001_2,_26468
  Kód obce 501476
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0001.02 Křivá 02646 26468
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Zájmové území se nachází v oblasti Hornomoravského úvalu, v severním výběžku okresu Olomouc. Sídlo Křivá se nachází severovýchodně od města Uničov ve vzdálenosti cca 10 km. Zástavba se rozkládá po obou stranách komunikace III. tř. Dlouhá Loučka – Tvrdkov. Zástavbou neprotéká žádná význačnější vodoteč.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 376-408 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 31 32 32 21 19 16 14
   přechodně bydlící 10 10 10 10 0 0 0
   celkem 41 42 42 31 19 16 14
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   31 31 30 21 19 16 14
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Křivá je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku VHS Olomouc a.s. Vodovod provozuje Středomoravská Vodárenská a.s. Vodovod byl postaven již v roce 1914 a v současné době je na něj napojeno 100 % obyvatel.
   Zdrojem vody je pramenní jímka Křivá o vydatnosti 0,3 l/s, která se nachází severně od obce a v roce 1997 proběhla její rekonstrukce. Ze zdroje je voda svedena přívodním řadem DN 65 délky 1 560 m do zemního VDJ Křivá 50 m3 (max. hl. 425,00). Z tohoto vodojemu je obec zásobována v jednom tlakovém pásmu pomocí rozvodné vodovodní sítě zhotovené z litiny DN 50 – 80. Rovněž tato síť byla v nedávné době rekonstruována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování Křivé zůstane zachován i do budoucna. S rozšiřováním vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Křivá není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v místní části Křivá není součástí žádného skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Křivá na první dva dny 0,25 m3/d. Na další dny je to 0,765 m3/d. Pro celou obec Dlouhá Loučka je to na první dva dny 9,3 m3/d. Na další dny je to 28,1 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Křivá není v současné době vybudovaná žádná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny převážně otevřenými příkopy do Plinkoutského potoka. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením, případně jsou individuálně předčištěny a vypouštěny do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa