Medlov - 7112_003_01_09261 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Medlov

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7112_003_01_09261
  Kód obce 552372
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0003.01 Medlov 09261 92614
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Medlov se nachází 4,5 km severozápadně od města Uničov. Leží při silnici II/444 Uničov-Medlov-Úsov, která prochází ve směru Z-V. Příčně ve směru J-S obec křižuje silnice III/44412 Králová-Medlov-Troubelice.
   Středem zástavby protéká též Medlovký potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 244-264 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 990 1 010 1 030 1 018 1 010 1 002 994
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 990 1 010 1 030 1 018 1 010 1 002 994
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   780 880 980 916 909 902 894
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Medlov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a spravuje jej Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v letech 1990 – 93 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Vodovod má vlastní zdroj vody – bývalou těžební jámu o kapacitě 6 l/s, která se nachází severozápadně od obce Zadní Újezd. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem DN 100 délky 840 m do zemního vodojemu Medlov 2 x 250 m3 (310,00 – 306,70). Z tohoto VDJ je pak přívodním řadem DN 200 délky 2 150 m zásobena obec Medlov, Zadní Újezd a Králová. Samostatným výtlačným řadem DN 50 je z VDJ Medlov zásobena také lokalita Holubice.
   Rozvodná vodovodní síť v obci je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 150 a zásobuje ji v jednom tlakovém pásmu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě dle ÚP pro nové lokality zástavby. V případě nedostaku vody by se uvažovalo s vybudováním nového vodního zdroje na katastrálních územích obce. Alternatvině by mohlo dojít k napojení vodovodu na SV Uničov, popř. na další vodní zdroj „Skalky“ v k.ú. Medlov.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Medlov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. V případě nedostaku vody by se uvažovalo s vybudováním nového vodního zdroje na katastrálních územích obce.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodního řadu pro nové lokality zástavby závisí na jejich připravenosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci Medlov je vybudován vodovodní systém, která má jedem zdroj vody. Vodovodní systém není napojen na žádný systém skupinového vodovodu.
   V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni z individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Medlov na první dva dny 4,95 m3/d. Na další dny je to 14,9 m3/d. Pro celou obec Medlov je to na první dva dny 7,7 m3/d. Na další dny je to 23,1 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   600 800 1 000 855 848 842 835
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V části obce Medlov je vybudovaná kanalizace(stoka „B1a“ - tlaková  1350 EO (277 m3/den)Sběrač „A“ byl budován v akci “Z“ z betonových trub DN 300-600. Zbývající část dešťové kanalizace byla realizována od r. 1980 do 2007. Tato kanalizace je používána pouze jako dešťová. .
   ČOV z r. 1994 je vybudována na levém břehu Medlovského potoka a je do něj zaústěn odtok vyčištěné vody. Jedná se o nízko zatěžovanou aktivaci s aerobní stabilizací kalu s předřazenou denitrifikací. Vyprodukovaný kal je odvážen k dalšímu zpracovánína ČOV Litovel.
   Kanalizace i ČOV jsou v majetku obce a správě VHS Čerlinka Litovel.
   Od roku 1995 do 2014 byl v Medlově budován systém splaškové kanalizace se 4 ČS na který je nyní napojena splašková kanalizace Zadní Újezd, Králová a Hlivice.

   Údaje o kanalizaci (Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd:
   délka 16921 m.
   počet přípojek 441 ks
   počet napojených obyvatel 1319% napojení 84

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno s rozšířením kanalizace dle ÚP pro nové lokality zástavby.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace pro nové lokality zástavby závisí na jejich připravenosti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa