Pasecký Žleb - 7112_005_03_41373 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Paseka

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7112_005_03_41373
  Kód obce 504785
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0005.03 Pasecký Žleb 41373 413739
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Pasecký Žleb se rozkládá v nižších polohách Jeseníků a je obklopeno lesy. Je to rekreační osada. V současné době zde trvale bydlí 14 lidí. Sídlo je přístupné po frekventované komunikaci III/445 Šternberk – Rýmařov .
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 353-362 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 14 14 14 17 19 20 20
   přechodně bydlící 25 25 25 25 0 0 0
   celkem 39 39 39 42 19 20 20
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Pasecký Žleb není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malou osadu, kde jsou obyvatelé zásobeni vodou z vlastních zdrojů (studny ).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a povaze sídla se ani v budoucnu neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou vodou i na dále zásobeni z vlastních zdrojů.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Pasecký Žleb není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pinou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V místní části Pasecký Žleb není vybudován veřejný vodovod. V případě zhoršení kvality vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni balenou vodou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Pasecký Žleb není vybudovaná veřejná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy. Splaškové vody jsou u rekreačních objektů akumulovány v bezodtokových jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje v návrhovém období s výstavbou kanalizace a centrální ČOV.
   Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa