Břevenec - 7112_006_02_01383 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Šumvald

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7112_006_02_01383
  Kód obce 505218
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0006.02 Břevenec 01383 13838
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Řešené území se nachází v oblasti Hornomoravského úvalu, v severním výběžku okresu Olomouc. Rozkládá se severně od města Uničov ve vzdálenosti cca 10 km. Sídlem prochází komunikace III. tř. Šumvald – Břevenec – Tvrdkov. Středem zástavby protéká potok Dražůvka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 290-322 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 325 328 330 520 526 531 537
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 325 328 330 520 526 531 537
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 500 500
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Břevenec není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů – převážně studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudována veřejná vodovodní síť, která bude sloužit k zásobování obyvatel obce Šumvald a místní části Břevenec. Zásobování obce pitnou vodou je navrženo napojením na skupinový vodovod Uničov. Akumulace vody bude zajištěna ve věžovém vodojemu 250 m3 situovaném na Dvrském kopci na okraji Šumvaldu. V místní části Břevenec bude dostatečné množství a tlak v síti zajištěn AT stanicí.
   Délka vodovodní sítí 17,232 km

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Neuvažuje se s vybudováním zdroje vody pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu se předpokládá do roku 2025.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Břevenec na první dva dny 1,7 m3/d. Na další dny je to 4,88 m3/d. Pro celou obec je to na první dva dny 8,8 m3/d. Na další dny je to 26,4 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 468 473 478 483
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Šumvlad, včetně místní části Břevenec, je vybudovaná gravitační kanalizace ukončená vlastní ČOV Šumvald (2095 EO, 250 m3/d). Kanalizace je splašková, jen část je jednotná s odlehčovací komorou. Celková délka stokové sítě včetně přiváděcí stoky je 13 079 m, potrubí je plastové DN 250-400. Recipientem vyčištěných vod je vodní tok Oskava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa