Troubelice - 7112_007_01_16866 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Troubelice

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7112_007_01_16866
  Kód obce 505293
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0007.01 Troubelice 16866 168661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Troubelice se nachází severozápadně od města Uničov ve vzdálenosti cca 6 km. Rozkládá se podél komunikace Uničov - Troubelice – Klopina. Obcí prochází žel. trať Uničov – Šumperk a protéká zde potok Lukavice a jeho přítoky.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 247-298 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 362 1 386 1 410 1 379 1 081 1 356 1 506
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 362 1 386 1 410 1 379 1 081 1 356 1 506
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 000 1 075 1 150 1 034 1 081 1 220 1 431
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Troubelice je vybudován veřejný vodovod, který je částečně v majetku VHS Olomouc a.s. a částečně v majetku obce. Vodovod byl stavěn postupně již od roku 1952 a v současné době je na něj napojeno asi 75 % obyvatel.
   Zdrojem vody je studna Troubelice o vydatnosti 2,0 l/s, která se nachází v západní části obce. U zdroje je umístěna ČS, kde dochází k hygienickému zabezpečení vody, a odkud je voda čerpána do zemního vodojemu Troubelice 100 m3 (max. hl. 338,00). Z tohoto VDJ je obec zásobována vodou v jednom tlakovém pásmu. Dalším zdrojem je vrt HT 1 o vydatnosti 0,75 l/s, vybudovaný v roce 2001, vrt je napojen do VDJ Troubelice. Vrt byl vybudován obcí a předán do majetku VHS Olomouc. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny, PVC a PE v profilech DN 80 – 100 délka vodovodní sítě je 7880 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Troubelice pitnou vodou zůstane zachováno i do budoucna.
   S rozšiřováním rozvodné sítě se předpokládá v lokalitách s novou obytnou výstavbou a v částech obce, kde dosu rozvodná síť není. Do budoucna bude nutná postupná rekonstrukce nejstarších úseků vodovodní sítě. V případě růstu počtu napojených obyvatel a mírnému zvýšení specifické potřeby vody bude výhledově nutné posílit stávající zdroje s asi 0,3 l/s.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Výhledově se předpokládá posílení stávajících zdrojů o 0,3 l/s. Takové množství vody je však možné získat i úpravou stávajících pramenišť. Vybudování nového posilového zdroje se předpokládá v blízkosti stávajícího zdroje na západě obce.

   Časový harmonogram
   V průběhu řešeného období v závislosti na stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který není součástí žádného skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Troubelice na první dva dny 6,8 m3/d. Na další dny je to 20,4 m3/d. Pro celou obec Troubelice je to na první dva dny 9,16 m3/d. Na další dny je to 27,5 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 200 1 250 1 300 1 240 1 081 1 220 1 431
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Troubelice je vybudován kombinovaný kanalizační systém.
   V západní části obce za tratí ČD v prostoru sídliště je provedena jednotná kanalizace z r. 1953 z betonových trub DN 300-600. Odpadní vody jsou čištěny v mech.-biologické ČOVkapacity 200 EO,
   75 m3/den. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce ČOV. Kanalizace a ČOV jsou ve vlastnictví VHS Olomouc a.s. Recipientem je  tok Lukavice.
   Jednotná kanalizace byla budována v letech 1986-90 a je vedena od ČOV po pravé straně potoka Lukavec až za ZD. Je realizovaná z betonových trub DN 300-600 se
   4 dešťovými oddělovači. Dešťové vpusti jsou osazeny na přípojkách. Kanalizace je v dobrém technickém stavu.
   V letech 1994-98 byla vybudovaná splašková kanalizace z PVC trub DN 300 po celé „Malé Straně“, která je napojena do jednotné kanalizace a na levém břehu p. Lukavice. Splaškové vody z levobřežního sběrače jsou do jednotné kanalizace přečerpávány.
   Kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV z r. 1989, která prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2010. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 1 950 EO. Vyprodukovaný kal je zahušťován v kalojemech, odvodňován na dekantační odstředivce a následně odvážen na skládku do Medlova.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě – jednotná – sídliště cca 1 700 m
   délka kanalizační sítě - jednotná 1 911 m
   délka kanalizační sítě – splašková 3 435 m
   počet přípojek 400 ks
   % napojení 90

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stoková síť je provedena v celé obci a podchycuje veškerou zástavbu. S rošiřováním kanalizace se počítá v lokalitách nové obytné výstavby a v dosud neodkanalizovaných částech obce.

   Časový harmonogram

   V průběhu řešeného období v závislosti na stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa