Pískov - 7112_007_04_12095 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Troubelice

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7112_007_04_12095
  Kód obce 505293
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0007.04 Pískov 12095 120952
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Pískov se nachází severozápadně od města Uničov ve vzdálenosti cca 8 km. Rozkládá se podél komunikace III. tř.Troubelice – Pískov – Klopina. Východně od zástavby prochází žel. trať Uničov – Šumperk. Sídlem protéká potok Lukavice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 302-328 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 205 208 210 204 205 205 205
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 205 208 210 204 205 205 205
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 183 184 184 184
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Pískov není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů – převážně studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obecní úřad Troubelice neplánuje v nejbližší době výstavbu veřejného vodovodu. Pokud by v této lokalitě byl o vodovod zájem jeví se jako nejvýhodnější řešení vybudování vlastního zdroje v severovýchodní části obce. Odtud bude voda čerpána výtlačným řadem DN 80 délky 1 150 m do zemního VDJ Pískov 50 m3 (max. hl. 346,00). Z tohoto vodojemu pak bude sídlo zásobeno rozvodnou vodovodní sítí DN 80 celkové délky 2 000 m v jednom tlakovém pásmu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Pískov je uvažován zdroj vody, který bude zásobovat veřejný vodovod.

   Časový harmonogram
   Výstavba veřejného vodovodu je na plánována do roku 2030 dle fin. možností.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V místní části Pískov není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody v domovních studních budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Pískov na první dva dny 1,05 m3/d. Na další dny je to 3,1 m3/d. Pro celou obec Troubelice je to na první dva dny 9,16 m3/d. Na další dny je to 27,5 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 183 184 184 184
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle je vybudována gravitační splaškové kanalizace, která je napojena na ČOV Troubelice. Délka kanalizační sítě DN 250 2 511 m.
   Dále je v sídle Pískov je vybudovaná dešťová kanalizace z r. 1970, která je zaústěna 3 výustěmi v jižní části sídla do potoka Lukavec a 1 výustí do silničního příkopu. Je v majetku a ve správě obce. Kanalizace, délky 1 400 m je provedena z betonových trub DN 300-600 a je v celkem dobrém technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 740,0 0,0 5 740,0

  Mapa