Haukovice - 7112_008_02_17373 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Újezd

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7112_008_02_17373
  Kód obce 505501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0008.02 Haukovice 17373 173738
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Haukovice se nachází východně od města Uničov ve vzdálenosti cca 5 km. Zástavbou prochází st. silnice III. tř. Žerotín – Újezd – Haukovice – Dlouhá Loučka a protéká zde Pasecký potok a jeho přítoky.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 248-253 m n.m.
   Sídlem probíhá PHO 2 vodních zdrojů Haukovice a Brníčko.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 450 455 460 119 127 129 131
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 450 455 460 119 127 129 131
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 377 393 100 107 108 110
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Újezd, včetně místních částí Haukovice a Rybníček, je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov – jímací území Haukovice. Přímo z čerpací stanice v tomto prameništi je voda dopravována výtlačným řadem DN 80 celkové délky 665 m do věžového VDJ Haukovice 150 m3 (277,30-273,50). Z tohoto vodojemu pak jsou zásobeny obce Haukovice, Újezd u Uničova i Rybníček. Zásobování všech obcí je řešeno v jednom tlakovém pásmu. Celková délka rozvodné vodovodní sítě DN 80 - 150 je 12 919 m.
   .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachovýán i do budoucna. Ve výhledu se předpokládá s rozšířením vodovodní sítě v lokalitě pro novu obytnou výstavbu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Haukovice není uvažován další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu dle stavební připravenosti uvažované lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě omezení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou pitnou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Haukovice na první dva dny 2,3 m3/d . Na další dny je to 6,8 m3/d. Pro celou obec Újezd je to na první dva dny 6,6 m3/m. Na další dny je to 20,0 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 400 450 100 107 108 110
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována tlaková kanalizace – odkanalizována je celá obec, včetně místních částí Haukovice a Rybníček. Splaškové vody jsou zachycovány v čerpacích jímkách (každá nemovitost má svou jímku) a systémem tlakové kanalizace jsou dopraveny na ČOV umístěnou jižně pod obcí, na levém břehu potoku Teplička. Součástí stokové sítě tlakové kanalizace jsou kromě uličních a propojovacích stok také tlaková potrubí od čerpacích jímek k uličním stokám a čerpací jímky s technologickým vystrojením.
   ČOV má kapacitu 1 584 EO, 182 m3/den.
   Celková délka tl. kanalizace (včetně místních částí ) je 13 229 m. Počet čerpacích jímek je 456.
   V částech obce jsou položeny krátké úseky dešťové kanalizace (5 x zaústění jednotlivých větví do Tepličky, která obcí protéká), je v majetku a ve správě obce.
   Jatka ZD mají vybudovány vlastní ČOV. ZD má jímky na vyvážení.
   Údaje o tlakové kanalizaci – Újezd, vč. Haukovice, Rybníček
   délka kanalizační tlakové sítě 13 229 m
   počet přípojek 445 ks
   % napojení 98

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa