Rybníček - 7112_008_03_17374 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Újezd

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7112_008_03_17374
  Kód obce 505501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0008.03 Rybníček 17374 173746
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Rybníček se nachází východně od města Uničov ve vzdálenosti cca 7 km. Zástavbou prochází st. silnice II/444 Újezd – Rybníček – Mladějovice a protéká zde potok Říčí.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 239-245 m n.m. Jižně od sídla probíhá hranice pásma CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 105 110 220 218 215 213
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 100 105 110 220 218 215 213
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 75 100 198 196 194 192
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Újezd, včetně místních částí Haukovice a Rybníček, je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov – jímací území Haukovice. Přímo z čerpací stanice v tomto prameništi je voda dopravována výtlačným řadem DN 80 celkové délky 665 m do věžového VDJ Haukovice 150 m3 (277,30-273,50). Z tohoto vodojemu pak jsou zásobeny obce Haukovice, Újezd u Uničova i Rybníček. Zásobování všech obcí je řešeno v jednom tlakovém pásmu. Celková délka rozvodné vodovodní sítě DN 80 - 150 bude 12 919 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachovýán i do budoucna. Ve výhledu se předpokládá s rozšířením vodovodní sítě v lokalitě pro novu obytnou výstavbu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci místní části Rybníček není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu dle stavební připravenosti uvažované lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě omezení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou pitnou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Rybníček na první dva dny 0,5 m3/d . Na další dny je to 1,5 m3/d. Pro celou obec Újezd je to na první dva dny 6,6 m3/m. Na další dny je to 20,0 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 90 105 198 196 194 192
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována tlaková kanalizace – odkanalizována je celá obec, včetně místních částí Haukovice a Rybníček. Splaškové vody jsou zachycovány v čerpacích jímkách (každá nemovitost má svou jímku) a systémem tlakové kanalizace jsou dopraveny na ČOV umístěnou jižně pod obcí, na levém břehu potoku Teplička. Součástí stokové sítě tlakové kanalizace jsou kromě uličních a propojovacích stok také tlaková potrubí od čerpacích jímek k uličním stokám a čerpací jímky s technologickým vystrojením.
   ČOV má kapacitu 1 584 EO, 182 m3/den.
   Celková délka tl. kanalizace (včetně místních částí ) je 13 229 m. Počet čerpacích jímek je 456.
   V částech obce jsou položeny krátké úseky dešťové kanalizace (5 x zaústění jednotlivých větví do Tepličky, která obcí protéká), je v majetku a ve správě obce.
   Údaje o tlakové kanalizaci – Újezd, vč. Haukovice, Rybníček
   délka kanalizační tlakové sítě 13 229 m
   počet přípojek 445 ks
   % napojení 98
   Dále je v sídle Rybníček vybudovaná dešťová kanalizace z roku 1974. Byla vybudována z betonových trub DN 300-600, v celkové délce cca 1 000 m a je v majetku obce. Kanalizace je vyústěna do příkopy ústící do potoka Říčí, druhá větev ústí přímo do potoka. Je ve špatném technickém stavu – mělce uložená, špatné spádová poměry, zanesená – vhodná jen k odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa