Dětřichov - 7112_009_04_14013 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Uničov

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7112_009_04_14013
  Kód obce 505587
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0009.04 Dětřichov 14013 140139
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Dětřichov se nachází jižně od města Uničov ve vzdálenosti cca 5 km. Rozkládá se při komunikaci III. tř. Pňovice – Dětřichov – Červenka a mimo žel spoje. Recipientem je meliorační příkop ústící do Benkovského potoka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 230 m n.m. Dle údajů poskytnutých zástupci MěÚ Uničov žije v současné době v sídle Dětřichov přes 120 osob, do výhledu se předpokládá nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 95 95 95 125 133 137 142
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 95 95 95 125 133 137 142
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   82 86 90 100 106 110 114
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Dětřichov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku správě jej Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl vybudován v roce 1985 a v současné době je na něj napojeno asi 80 % obyvatel.
   Zdrojem vody je jímací území Litovel odkud je voda čerpána do zemního vodojemu Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55). Tento VDJ je i řídícím vodojemem SV Olomouc - podskupiny Litovel. Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 dopravuje vodu z VDJ Chudobín pro skupinu obcí Březová, Lhota, Střeň, Pňovice, Strukov, Žerotín a Hnojice. Přívodní řad DN 200 délky 2 650 m je napojen na vodovodní síť obce Pňovice a zásobuje Dětřichov v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z trub PVC v profilech DN 80 – 100.
   délka přívodního řadu 2 650 m
   délka vodovodní sítě 1 300 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Dětřichov pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc – podskupinu Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dětřichov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Lokalita Dětřichov je zásobena ze skupinového vodovodu Olomouc podskupina Litovel odbočným přiváděcím řadem. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Dětřichov na první dva dny 0,48 m3/d. Na další dny je to 1,5 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 120 125
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V Dětřichově byla vybudovaná dešťová kanalizace v r. 1975, která je v současné době provozována jako jednotná a odvádí i splaškové vody individuálně předčištěné ze severní části sídla, část zástavby má jímky na vyvážení.
   Je provedena z betonových trub DN 300-600 a je v majetku města Uničov. Kanalizace je vyústěna do melioračního příkopu JZ od sídla.Technický stav je vyhovující k odvádění dešťových vod.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení. Nová zástavba má vybudované DČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období bude v obci vybudována kanalizace. Odpadní vody z obcí Benkov, Dětřichov, Renoty a Střelice budou odkanalizovány pomocí společné tlakové kanalizace, napojeny na ČOV Uničov. Odpadní vody z obce Dětřichov budou odvedeny systémem tlakové kanalizace, která bude napojena na tlakovou kanalizaci v obci Renoty. Jednotlivé připojené nemovitosti budou vybaveny čerpací šachtou odpadních vod. Společný výtlak splaškové kanalizace z obcí Renoty a Dětřichov bude napojen na takovou kanalizaci z obce Benkov a Střelice směrem do ČOV. Stávající kanalizace bude sloužit, po odstranění závad na jednotlivých stokách, k odvádění dešťových vod.
   Údaje o projektované kanalizaci - tlakové řady DN 80 – 125 2 500 m.

    Časový harmonogram
    Výstavba kanalizace: předpokládá se do 2025
    Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

   Mapa

   Bodové objekty

   Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   0,0 7 550,0 7 550,0

   Mapa