Dolní Sukolom - 7112_009_05_03022 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Uničov

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7112_009_05_03022
  Kód obce 505587
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0009.05 Dolní Sukolom 03022 30228
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Dolní Sukolom se nachází severně od města Uničov ve vzdálenosti cca 2 km. Rozkládá se při komunikaci II/449 Uničov – Horní Sukolom - Rýmařov a mimo žel spoje. Recipientem je řeka Oslava.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 244-250 m n.m.
   Východně od sídla probíhá PHO 2 vnější Brníčko.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 195 203 210 214 218 247 269
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 195 203 210 214 218 247 269
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 210 218 222 256
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle je vybudován nový veřejný vodovod. Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov. Z rozvodné vodovodní sítě města Uničov je voda dopravována přívodním řadem do Dolního Sukolomu. Na tento přívodní řad je napojena rozvodná síť Dolní Sukolom PVC DN 80-100 v celkové délce 2094 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dolní Sukolom není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě omezení dodávky pitné vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro místní část Dolní Sukolom na první dva dny 0,98 m3/d. Na další dny je to 2,9 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 170 190 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Dolní Sukolom je vybudovaná místně děšťová kanalizace. v letech 1987-89. Z technického hlediska je vhodná k odvádění pouze dešťových vod.
   Je realizována z betonových trub DN 400-600 a je v majetku města Uničov. V současné době je provozována jako jednotná jsou do ní zaústěny splaškové vody individuálně předčištěny. Část zástavby má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudována kanlizace. Odpadní vody z obcí Horní Sukolom, Dolní Sukolom a Nová Dědina budou odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace, napojeny na gravitační systém města Uničova. Odpadní vody z Horní Sukolomi budou odváděny systémem tlakové stanice směrem k obci Nová Dědina. Kdy každá připojovaná nemovitost bude vybavena domovní čerpací jímkou odpadních vod. Obce Horní Sukolom i Nová dědina budou napojeny na stejný výtlak kanalizace, který bude zaústěn do gravitační kanalizace města Uničov. Stávající kanalizace bude sloužit, po odstranění závad na jednotlivých stokách, k odvádění dešťových vod. Údaje o projektované kanalizaci - tlakové řady DN 90 – 125, 3700 m.   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: předpoklad do roku 2020

   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 280,0 8 280,0

  Mapa