Horní Sukolom - 7112_009_06_04441 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Uničov

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7112_009_06_04441
  Kód obce 505587
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0009.06 Horní Sukolom 04441 44415
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Horní Sukolom se nachází severně od města Uničov ve vzdálenosti cca 4 km. Rozkládá se při komunikaci II/449 Uničov – Horní Sukolom - Rýmařov a mimo žel spoje. Recipientem je řeka Oslava.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 244-250 m n.m.
   Východně od sídla probíhá PHO 2 vnější Brníčko.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 191 151 110 116 114 119 119
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 191 151 110 116 114 119 119
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 105 103 107 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle je vybudován nový veřejný vodovod. Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov. Z rozvodné vodovodní sítě města Uničov je voda dopravována přívodním řadem do Nové Dědiny a Dále Horního Sukolomu. Na tento přívodní řad je napojena rozvodná síť Horní Sukolom PVC DN 80-100 v celkové délce 1312 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Horní Sukolom není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V V případě omezení dodávky pitné vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro místní část Horní Sukolom na první dva dny 0,55 m3/d. Na další dny je to 1,65 m3/d

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 90 107 113
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Horní Sukolom je vybudovaná místně děšťová kanalizace, která ústí do bývalého náhonu, který byl při regulaci zaslepen. v letech 1987-89. Z technického hlediska je vhodná k odvádění pouze dešťových vod.
   Je realizována z betonových trub DN 400-600 a je v majetku města Uničov. V současné době je provozována jako jednotná jsou do ní zaústěny splaškové vody individuálně předčištěny. Část zástavby má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude v řešeném období vybudována kanalizace. Odpadní vody z obcí Horní Sukolom, Dolní Sukolom a Nová Dědina budou odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace, napojeny na gravitační systém města Uničova. Odpadní vody z Horní Sukolomi budou odváděny systémem tlakové stanice směrem k obci Nová Dědina. Kdy každá připojovaná nemovitost bude vybavena domovní čerpací jímkou odpadních vod. Obce Horní Sukolom i Nová dědina budou napojeny na stejný výtlak kanalizace, který bude zaústěn do gravitační kanalizace města Uničov. Stávající kanalizace bude sloužit, po odstranění závad na jednotlivých stokách, k odvádění dešťových vod. Údaje o projektované kanalizaci - tlakové řady DN 90 – 125, 3700 m.   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace:
   předpoklad do r. 2020
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 12 690,0 12 690,0

  Mapa