Nová Dědina - 7112_009_07_04442 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Uničov

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7112_009_07_04442
  Kód obce 505587
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0009.07 Nová Dědina 04442 44423
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Nová Dědina se nachází severně od města Uničov ve vzdálenosti cca 3 km. Východně od zástavby prochází st. silnice II/446 Uničov – Libina. Sídlo leží mimo žel spoje. Recipientem je náhon ústící do Oslavy.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 243-244 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 115 115 115 119 127 119 119
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 115 115 115 119 127 119 119
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 100 100 108 152
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Nová Dědina je nově vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov. Distribuční síť místní části Nová Dědina je napojena na řad A rozvodné sítě města Uničov v km 1,665 řadem A4. Celková délka činí 1 018 m. Zároveň je vybudována rozvodná síť pro novou zástavbu RD.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu


   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Nová Dědina není uvažován žádná zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě omezení dodávky pitné vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro místní část Nová Dědina na první dva dny 0,575 m3/d. Na další dny je to 1,725 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci není vybudovaná žádná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy do mělkého náhonu protékajícího středem sídla. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.
   Podnik Farmakon (severně od sídla) má vlastní ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období bude v obci vybudována kanalizace. Odpadní vody z obcí Horní Sukolom, Dolní Sukolom a Nová Dědina budou odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace, napojeny na gravitační systém města Uničova. Odpadní vody z Nové Dědiny budou odváděny systémem tlakové kanalizace, kdy budou jednotlivé připojené nemovitosti vybaveny čerpací šachtou odpadních vod. Tlakové kanalizace obce Nová Dědina navazuje na tlakovou kanalizaci obce Horní Sukolom. Stávající kanalizace bude sloužit, po odstranění závad na jednotlivých stokách, k odvádění dešťových vod.
   Údaje o projektované kanalizaci - tlakové řady DN 90 – 125, 1000 m.


   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: předpoklad do 2020

   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa