Želechovice - 7112_010_01_19585 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Želechovice

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK 7112_010_01_19585
  Kód obce 552399
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1902 (7112)
  Uničov
  Číslo POU
  Název POU
  3719
  Uničov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7112.0010.01 Želechovice 19585 195855
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází v Hornomoravském úvalu jihovýchodně od města Uničov ve vzdálenosti cca 3 km. Zástavbou prochází st silnice II/446 Uničov – Želechovice – Chomoutov – Olomouc. Recipientem je potok Hlavnice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 231-237 m n.m.
   Obec leží v pásmu CHOPAV a zástavbou probíhá hranice PHO 2 Pňovice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 213 217 220 240 245 254 263
   přechodně bydlící 40 40 40 40 0 0 0
   celkem 253 257 260 280 245 254 263
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   202 206 210 210 214 222 230
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle želchovice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VHS Olomouc a.s., byl postaven v roce 1990 a v současné době je na něj napojeno asi 75 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov (prameniště Haukovice a Brníčko + úpravna vody Šibeník). Z ÚV je voda čerpána do věžového VDJ Šibeník 1 000 m3 (296,70 – 291,57) odkud je zásobeno jednak město Uničov a jednak zemní vodojem Benkov 2 x 1 000 m3 (267,50 – 263,30). Tento VDJ zásobuje skupinu obcí Benkov, Střelice a Renoty a je jejich řídícím vodojemem.
   Přívodním řadem DN 150 délky 1 546 m, který je napojen na konci vodovodní sítě Benkova je voda dopravena do sídla Střelice. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z trub PVC DN 80 – 100 a zásobuje sídlo v jednom tlakovém pásmu
   délka přívodního řadu 1 546 m
   délka vodovodní sítě 2 007 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Želechovice pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Uničov je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Želechovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci Želechovice je součástí skupinového vodovodu Uničov. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Želechovice v době krizového řízení je na první dva dny 1,1 m3/d. Na další dny je to 3,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 210 214 222 230
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná nesoustavná dešťová kanalizace, která je v současné době provozovaná jako jednotná. Je vybudovaná z betonových trub DN 300-500 a je v majetku obce.
   Kanalizace v severní části obce je z let 1975-1985 a je vyústěna do potoka Hlavnice. Část starší dešťové kanalizace z r. 1910 okolo komunikace do Strukova je vyústěna do přikopu.Stoky jsou mělce uloženy a mají malé spády. Je vhodná pro odvádění dešťových vod. Délka stávající dešťové kanalizace je cca 1 900 m.
   OV po individuálním předčištění nebo bez něj jsou odváděny kanalizací do Hlavnice. Část zástavby má jímky na vyvážení případně domovní ČOV.
   ZD má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím ke skutečnosti, že obec Želechovice leží v PHO 2 Pňovice je uvažováno v návrhovém období s výstavbou splaškové kanalizace DN 250-300 a s odvedením splaškových vod na ČOV Uničov. Celková délka kanalizace včetně odkanalizování lokality Pazderná a výtlaku na ČOV Uničov bude cca 4 500 m.

   Údaje o projektované kanalizaci

   • splašková kanalizace DN 250 - 300 2 500 m
   • výtlak DN 80 2 000 m

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 000,0 15 000,0

  Mapa