Dubicko - 7113_004_01_03352 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dubicko

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7113_004_01_03352
  Kód obce 534927
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0004.01 Dubicko 03352 33529
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé již od roku 1253. Obec leží na trase ze Zábřeha do Leština a Úsova, v Úsovské vrchovině, která směrem na západ přechází do údolní nivy řeky Moravy. Obcí neprotéká žádná říčka recipientem je zde jen levobřežní přítok Lužního potoka.
   Zástavba je situována převážně kolem komunikací. V obci je vybudována plná občanská vybavenost, včetně plně vybudované infrastruktury. V obci žije přes 1000 trvale bydlících obyvatel a v řešeném období je předpoklad jejich nárůstu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 052 1 076 1 100 1 068 1 099 1 112 1 125
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 052 1 076 1 100 1 068 1 099 1 112 1 125
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 052 1 074 1 095 1 068 1 099 1 112 1 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v obci (322 - 260 m n.m.) byl budován po etapách podle potřeby zástavby. Ukončen byl v celém rozsahu v letech 1994 - 1995, kdy začal být využíván nový zdroj vody, vrt HV 202 o kapacitě 13 l/s. Z vrtu byla voda čerpána do vodojemu HTP 2x150 m3 (336,00/332,70 m n.m.) a z něj pak přepouštěna do vodojemu DTP 2x100 m3 (311,60/307,70 m n.m.). V současné době již vodovod nevyužívá vrt HV 202 ale jímací území Bohuslavice vrty HV 701 a HV 702 o celkové vydatnosti 55 l/s. Současný odběr je cca 6,0 l/s. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu DTP 1x400 m3 v majetku Vodovodu Pomoraví, který je propojen se dvěma VDJ 2x100 m3 (311,60/307,70 m n.m.), které jsou v majetku Dubické Zemědělské a.s.Ve vodojemu je situována úprava vody ve které dojde k desinfekci. Kapacita úpravny je 30 l/s. Ve vodojemu DTP je umístěna čerpací stanice, která čerpá vodu do vodojemu HTP 2x150 m3 (336,00/332,70 m n.m.). Vodojem DTP je řídícím vodojemem celé skupiny Vodovodu Pomoraví (obce Bohuslavice, Lukavice, Zvole, Police, Úsov, Třeština a Stavenice) a dolního tlakového pásma rozvodné sítě Dubicka. Z vodojemu HTP je zásobeno horní tlakové pásmo Dubicka a obec Hrabová.
   Vodovodní síť je z potrubí PVC, profilů DN 200, 100 a 80 a její celková délka je zhruba 5 900 m. Obec Dubicko leží v blízkosti významné zdrojové oblasti pro „Vodovod Pomoraví“ a z toho důvodu došlo ke změně v koncepci zásobování obce. V Dubicku měla být v roce 1996 vybudována úpravna vody, ve které se bude upravovat zpočátku voda z jímacího území Bohuslavice (kapacita 72 l/s) a následně voda z dalších lokalit severní pramenní oblasti zdrojů „Vodovodu Pomoraví“ (Hrabová, Leština, Zvole a Libivá - kapacita 92 l/s). Protože potřeba vody v zásobované oblasti „Vodovodu Pomoraví“ je zatím nižší, než se předpokládalo, je výstavba úpravny vody Dubicko zatím předčasná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současnosti je fyzický stav obou vodojemů (2x100 m3) Dubické zemědělské a.s. za hranicí své životnosti, jeden z nich je pro trvalý únik vody (prorostlé kořeny) úplně odstaven, takže současná zásoba pitné vody 400+100m3 při nejvyšší hladině stačí pouze na 12 – 14 hod pro plynulé zásobování, což jeza naprosto nedostatečné. V rámci vodárenské sítě Šumperská část – Dubicko bude provedeno rozšíření stávajícího VDJ DTP (400 m3) o další samostatně stojící vodárenskou nádrž s kapacitou 400 m3, která bude napojena na VDJ DTP a umístěna v místě dosluhujících dvou VDJ Dubické Zemědělské a.s.
   Výhledově je navržena úprava vody ve vodojemu DTP. Úprava bude spočívat v aerací t.j. odvětráním přebytečného agresivního CO2 a nasycením vody vzdušným kyslíkem. Úpravna by umožnila využití stávajících jímacích území Zvole (30 l/s) Lukavice (25 l/s) Leština (25 l/s). Potřeba takového množství pitné vody v regionu se v nejbližší době nepředpokládá. Výhledově je však uvažováno o přivedení vody z Moravičan do vodojemu Chudobín u Litovle a následně do Olomouce a tím výrazně posílit zdroje skupinového vodovodu Olomouc skupinového vodovodu Litovel a Vodovodu Pomoraví na Olomoucku. V případě přivedení vody z Moravičan do Olomouce bude možné dále posílit systém o výše popsané zdroje z okolí Dubicka. První etapou by bylo propojení skupinového vodovodu Olomouc s vodojemem Stráž na Prostějovsku. Druhá etapa bude možná až po naplnění poměrně optimistických prognóz spotřeb vody ve skupinovém vodovodu Olomouc a tím vyčerpání vydatnosti stávajících zdrojů na Olomoucku nebo následkem zvýšené spotřeby dojde ke snížení zabezpečenosti dodávky vody ze zdrojů do vodovodu pod únosnou mez. Pak vyvstane potřeba nového vydatného zdroje vody a to bude zmíněný přivaděč z Moravičan. Celá stavba je však velice náročná a její potřeba se v nejbližší době nepředpokládá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dubicko není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření VDJ

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,1 m3/den a na další dny je to 15,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Úpravna vody Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   990 990 990 1 068 1 099 1 112 1 125
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je nově dobudován oddílný kanalizační systém. Délka původní dešťové kanalizace je délky asi 3.690 m a nově je vybudována splašková kanalizace je 6 200 m.
   V obci je vzhledem ke morfologii terénu vybudován kombinovaný systém podtlakové kanalizace (1 213 m) v západní části obce a gravitační systém ve východní části (4 987 m). Obě kanalizační soustavy odvádějí odpadní vodu na místní čistírnu odpadních vod o kapacitě 160,41 m3/d. a 1 400 EO. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky. Vyčištěné odpadní vody je vypouštěna do Lužního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je nově dobudovaný oddílný systém. Původní kanalizace odvádí dešťové vody do místní vodoteče a nově dobudovanou splaškovou kanalizací splaškové odpadní vody na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stávající systém je plně vyhovující i ve výhledu a zůstane zachován. Ve výhledu se předpokládá s rozšířením sítě v lokalitách nové výstavby RD.

   Časový harmonogram
   Dle projektové a stavební připravenosti uvažované laklity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa