Hoštejn - 7113_006_01_04615 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hoštejn

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7113_006_01_04615
  Kód obce 535885
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0006.01 Hoštejn 04615 46159
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hoštejn je součástí mikroregionu Zábřežsko. První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1287. Obec se rozprostírá západně od města Zábřeh na ploše 187 ha a leží v nadmořské výšce 320 m n.m. Obcí protéká říčka Březná, která se zde vlévá do Moravské Sázavy. Obytná zástavba je soustředěna převážně podél komunikace vedoucí z Krasíkova, procházející obcí Hoštejn a směřující do obce Krumpach a města Zábřeh. V obci v současné době  žije přes 400trvale bydlících obyvatel, a předpokládaný vývoj v řešeném období je mírný pokles počtu obyvatel. Obec skýtá i možnosti rekreace, nedaleko od obce je vodní nádrž Nemilka, v obci se nachází několik rekreačních obydlí a chat s téměř 100 rekreanty.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 450 460 470 419 415 406 396
   přechodně bydlící 92 92 92 92 0 0 0
   celkem 542 552 562 511 415 406 396
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   485 498 510 511 506 495 483
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod v Hoštejně (375 - 323 m n.m.) byl vybudován v druhé polovině sedmdesátých let. Zdrojem vody jsou tři studny na pravém břehu řeky Moravské Sázavy. Voda je upravována v úpravně vody, kde je odstraňován volný CO2 na mramorovém filtru. Upravená voda je čerpána z akumulační nádrže v úpravně vody do vodojemu ze sklolaminátových nádrží 2x48 m3 (365,20/362,00 m n.m.).
   Rozvodná síť je provedena z trub lPE, profilů DN 100, 80 a 50. Její celková délka je zhruba 4 920 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. OÚ zvavažuje posílení stávajících zdrojů vody o další studnu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hoštejn je uvažován místní zdroj vody - studna pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,3 m3/den a na další dny je to 6,9 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   445 448 450 511 506 495 483
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci v celé obci. Její délka je 3 980 m. Na kanalizaci jsou vybudovány 4 čerpací stanice.
   Splaškové odpadní vody jsou čištěny na aktivační čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod 2 (BC 65 D měla kapacitu 130 m3/den a byla zkolaudována v roce 1994. Z důvodu provozní náročnosti, technickému stavu zařízení a problematické funkčnosti bylo přistoupeno k intenzifikaci čistírny. Stávající čistírna odpadních vod byla zrekonstruována a to tak, že byly demontovány oxidační hřebenové bubny. Aktivační nádrže byly upraveny pro použití jemnobublinných aeračních elementů. Současná kapacita ČOV je 562 EO (123,6 m3/d).
   Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Moravská Sázava. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování a čištění odpadních vod je po intenzifikaci vyhovující i do budoucnosti a s výstavbou nových zařízení se neuvažuje. Ve výhledu se předpokládá rozšíření kanalizace k novým stavbním parcelám RD.

   Časový harmonogram
   Dle projektové a stavební připravenosti uvažované lokality.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa