Hynčina - 7113_008_01_05041 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Hynčina

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7113_008_01_05041
  Kód obce 536113
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0008.01 Hynčina 05041 50415
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hynčina je tvořena sídelními jednotkami Dlouhá Ves, Hynčina a Křižanov.Všechny tyto obce mají ráz rekreačních oblastí s poměrně vysokým počtem rekreantů žijících ve zde postavených v rekreačních obydlích a chatách. Obec se rozprostírá jihozápadně od města Zábřeh. Severovýchodně od obce Hynčina se nachází vodní nádrž Nemilka. V současnosti je v obci Hynčina okolo 200 osob s částečným pobytem – rekreantů. Největší vodní tok je zde Petrušovský potok - zvaný Záfský potok, který pod Kostelním vrchem se spojuje s Obecním potokem, který protéká přímo Hynčinou a spolu pak se slévají v "Popeláku" do řeky Sázavy. Obytná zástavba i rekreační obydlí je jednak soustředěno kolem místní komunikace, ale také je značně rozptýleno po celém katastru obce. V řešeném období se předpokládá jen velmi mírný nárůst trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 105 107 109 206 211 218 224
   přechodně bydlící 276 276 276 276 0 0 0
   celkem 381 383 385 482 211 218 224
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé obce (570 - 495 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S výstavbou veřejného vodovodu v obci se neuvažuje. Pokud by někdy v budoucnosti vznikla potřeba vodovod vybudovat, bude nutné nejdříve nalézt vhodný zdroj. Napojení obce na skupinový vodovod Zábřeh by bylo velmi nákladné.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Hynčina není zatím uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. V případě výstavby vodovodu bude v lokalitě vyhledán vhodný zdroj o min. vydatnosti 0,8 l/s.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení podzemních zdrojů – studní bude nutno obec zásobovat z náhradních zdrojů – dovozem vody v cisternách, případně dodávkou balené vody.Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Hynčický potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k rozložení zástavby je možné v celé obci vybudovat splaškovou kanalizační síť zakončenou samostatnou čistírnou. Splašková kanalizace bude vybudována pravděpodobně z plastových trub, profilů DN 250 v celkové délce zhruba 2 000 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou samostatné aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 43 m3/den. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

   Aktualizace 2022

   Bude realizována výstavba kombinované splaškové kanalizace v délce cca 2486 m, DN 250 - 300, do níž budou zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce, včetně místních částí Křižanov (délka gravitační + tlakové kanalizace cca 2445 m, 1 ČS - předčerpávání splaškových vod na ČOV Hynčina) a Dlouhá Ves (délka tlakové kanalizace cca 1497 m, zaústěna do splaškové kanalizace místní části Křižanov).

   Dále je navržena nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 190 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Hynčického potoka. 


   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

  Kanalizace:  40,501 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 40 501,0 40 501,0

  Mapa