Křižanov - 7113_008_03_07647 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Hynčina

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7113_008_03_07647
  Kód obce 536113
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0008.03 Křižanov 07647 76473
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křižanov administrativně spadá pod správu obecního úřadu Hynčina. Obec má ráz rekreačního sídla. Obec se rozprostírá jihozápadně od města Zábřeh. Severovýchodně od obce Křižanov se nachází vodní nádrž Nemilka. V současnosti je v obci Křižanov okolo 20 osob s částečným pobytem – rekreantů. V řešeném období se nepředpokládá pokles stavu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 66 66 66 51 54 57 61
   přechodně bydlící 20 20 20 20 0 0 0
   celkem 86 86 86 71 54 57 61
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (578 - 542 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli sledována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru obce se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Křížanov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení podzemních zdrojů – studní, bude nutno obyvatele zásobovat z náhradních zdrojů – dovozem vody v cisterně, případně dodávkou balené vody.Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,4 m3/den a na další dny je to 1,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Bušínovský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvezen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba kanalizace.


   Aktualizace 2022

   V obci Hynčina bude vybudována kombinovaná oddílná splašková kanalizace v délce cca 2486 m, DN 250 - 300, do níž budou zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce, včetně místní části Křižanov (délka gravitační + tlakové kanalizace cca 2445 m, 1 ČS - splaškové vody z místní části Křižanov budou přečerpávány na ČOV Hynčina o kapacitě 190 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa