Kamenná - 7113_011_01_06278 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Kamenná

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7113_011_01_06278
  Kód obce 536571
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0011.01 Kamenná 06278 62782
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Kamenná je malá obec, ležící na jihovýchodním okraji bývalého šumperského okresu, jihozápadně od obce Libina. Kamenná byla založena v úžlabině pod zalesněnou strání. Úžlabina se zvedá na východ až po skalnatý vrch Bradlo (601 m). Její nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 375 do 415 m. Obcí neprotéká žádná vodoteč, poblíž obce se vyskytuje říčka Rohelnice, která protéká obcí Rohle.Dle podkladů v současné době je v obci 94 trvale obydlených domů, pro další rozvoji obce bude třeba dobudovat inženýrské sítě, je třeba vybudovat kanalizaci včetně čistící stanice, vybudovat plynofikaci obce a případně rozšířit vodovodní síť. V současnosti žije v obci přes 500 obyvatel s trvalým pobytem, v řešeném období se předpokládá mírný pokles v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 573 572 570 570 523 518 513
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 573 572 570 570 523 518 513
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   400 400 400 513 471 466 462
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod v obci (415 - 370 m n.m.) byl vybudován ve druhé polovině šedesátých let pro železárnu, ale i pro obyvatele obce. Zdrojem vody je studna nad továrnou, doplněná jímacím zářezem, odkud voda teče do čerpací stanice, ze které je pak čerpána do zemního vodojemu 150 m3 (432,00/428,30 m n.m.). Kapacita stávajícího zdroje je dnes plně využita a případné rozšíření vodovodu v celé obci z důvodu dalšího rozvoje obce by znamenalo nalezení a vybudování nového zdroje vody.
   Původní vodovodní síť je provedena z litinových trub DN 100. Později byla rozšířena o plastové potrubí PVC DN 100. Její celková délka je zhruba 2 100 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Pro rozvoj vodovodu a zvýšení napojených obyvatel bude nutné posílení stávajících zdrojů vody o cca 0,8 l/s.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kamenná není zatím uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Ve výhledu však bude nutné posílení stávajících zdrojů o cca 0,8 l/s.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,9 m3/den a na další dny je to 8,7 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 420 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Rohelnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 2 700 m.
   S čištěním splaškových odpadních vod je uvažováno na nové aktivační čistírně odpadních vod společně s odpadními vodami z Rohle. ČOV bude vybudována pod obcí Rohle na levém břehu Rohelnice a její kapacita bude 160 m3/den. Předpokládá se řešení odkanalizování obou obcí najednou společným systémem.

   Časový harmonogram
   Výstavbha kanalizace se předpokládá do roku 2025 s ohledem na finanční možnosti. Kanalizace bude budována společně s kanalizací v obci Rohle.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 125,0 10 125,0

  Mapa