Horní Heřmanice - 7102_005_03_00284 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bernartice

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7102_005_03_00284
  Kód obce 524891
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0005.03 Horní Heřmanice 00284 2844
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Bernartic Horní Heřmanice leží cca 3.0 km severně od Bernartic. Horní Heřmanice tvoří samostatné sídlo, oddělené od zástavby Bernartic a Bukové volnou krajinou. Samotné sídlo Horní Heřmanice se sestává z vlastního zastavěného území a samostatně ležící části se zemědělským učilištěm a několika rodinnými domky. V blízkosti učiliště leží železniční zastávka Horní Heřmanice a prochází zde silnice II 457 Bernartice – Velké Kunětice. Zástavbou protéká recipient Heřmanický potok.
   Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 240 – 250 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 56 61 65 45 42 39 36
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 76 81 85 65 62 59 56
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 40 38 35 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Bernardi Horní Heřmanice není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů - domovních studní.
   V samostatně ležící části je vybudován vodovod pro potřeby učiliště. V areálu učiliště je vybudována studna, ze které se voda čerpá do věžového vodojemu 100 m 3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno učiliště a 10 RD. Vydatnost zdroje 0,3 l/s nedovoluje rozšíření vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Horních Heřmanicích je navrženo vybudování veřejného vodovodu. Je navrženo vybudování zdroje, vrt o min. vydatnosti 0,2 l/s. Ze zdroje bude voda čerpána do navrženého vodojemu 50 m3 hl.280 m n.m. Z vodojemu bude gravitačně zásobena zástavba Horních Heřmanic v rámci jednoho tlakového pásma. Délka rozvodné vodovodní sítě bude 1,9 km.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se vyhledání zdroje o min vydatnosti 0,2 l/s. Zdroj bude sloužit pro zásobování obyvatel Horních Heřmani pitnou vodou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodního systému, vrtu, vodojemu a rozvodné sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V současné době v obci není vybudován veřejný vodovod. Navrhovaný vodovod bude provozně závislí na jednom zdroji podzemní vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 56
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový závod produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části není vybudována kanalizace, obyvatelé obce odvádí splašky převážně do Heřmanického potoka. Jen několik domů má septik nebo jímku na vyvážení.
   V obci je v provozu malá balená ČOV pro Zemědělské učiliště a pro asi 10 obyvatel zde v její blízkosti bydlících.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k tomu, že Heřmanický potok je potokem, který protéká státní hranicí směrem severním do polské obce Jasienica Górna, navrhuje se vybudovat na našem území ČOV se splaškovou stokou DN 250 délky cca 1,2 km.

   Časový harmonogram
   Výstavba ČOV: dle finančních možností
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 919,0 5 844,0 12 763,0

  Mapa