Vlachov - 7113_016_03_08889 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lukavice

  Číslo obce PRVKUK 0016
  Kód obce PRVKUK 7113_016_03_08889
  Kód obce 540234
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0016.03 Vlachov 08889 88897
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlachov administrativně spadá pod správu obecního úřadu Lukavice. Obec nalezneme mezi Zábřehem a Mehelnicí, jižně pod Zábřehem. Bytová zástavba v obci je zejména soustředěna kolem místní komunikace.V obci Vlachov je vybudován vodovod, v roce 2002 se dokončila výstavba kanalizace včetně čistírny odpadních vod v Lukavici (výstavba se týká Lukavice i přidružených obcí Vlachova a Slavoňova). V řešeném období se nepředpokládá výrazná změna v početním stavu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 95 95 95 101 103 104 105
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 95 95 95 101 103 104 105
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 100 102 103 104
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci sídla 7113.016.01.08887 Lukavice

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod ve Vlachově (275 - 270 m n.m.) byl vybudován v roce 1994 v rámci společného vodovodu Lukavice- Vlachov - Slavoňov. Do Vlachova byla voda ze studny v Lukavici čerpána AT stanicí, která byla umístěna bezprostředně vedle studny.
   V současné době je čerpací stanice mimo provoz. Vodovodní systém ve Vlachově byl přepojen současně s Lukavicí a Slavoňovem na vodovodní systém obce Dubicko.
   Vodovodní síť ve Vlachově je tvořena potrubím PVC DN 100 a 80 a její celková délka je zhruba 800 m.
   Přepojením Vlachova na nový zdroj kvalitní pitné vody ze SV Dubicko byly vyřešeny problémy s dodávkou kvalitní pitné vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.
   Mimo zastavěné území Vlachova je navržen vodovodní přivaděč Moravičany – Hanušovice.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Vlachov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na SV Dubicko . V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 45 90 100 102 103 104
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V celé obci byla v roce 2002 provedena výstavba nové kanalizační sítě s napojením na ČOV v Lukavici. Kanalizace byla řešena v rámci systému odvedení odpadních vod z Lukavice, Slavoňova a Vlachova na čistírnu odpadních vod v Lukavici. Celí systém je řešen jako gravitační. Délka kanalizace v rámci lokality Vlachov je délky 1316 m. Propojovací řad do Slavoňova je délky 754 m.
   V obci Lukavice je postavena aktivační čistírnu odpadních vod s kapacitou 224 m3/den. Na čistírně jsou čištěny odpadní vody z Lukavice,Vlachova a Slavoňova. Recipientem odpadních vod je řeka Morava a Slavoňovský potok. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Ve výhledovém období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa