Nemile - 7113_017_01_10312 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Nemile

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7113_017_01_10312
  Kód obce 553476
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0017.01 Nemile 10312 103128
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nemile leží jihozápadně od Zábřeha, na svahu (střední nadmořská výška 345 m) při levém okraji údolí Moravské Sázavy a při silnici ze Zábřeha do Hněvkova. Na Nemili bezprostředně stavebně navazuje bývalá osada Filipov, která dnes není považována ani za samostatnou část obce. Západně od obce se od severu vlévá do Moravské Sázavy potok Nemilka, na němž byla vybudována menší přehrada s vodní nádrží. Katastr Nemile má rozlohu 199 hektarů. Bytová zástavba je soustředěna zejména kolem místní komunikace a směrem k vodní nádrži Nemilka. Dle informací žije v současnosti v obci přes 500 trvale bydlících obyvatel a v řešeném období se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 468 484 500 517 524 532 539
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 468 484 500 517 524 532 539
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   468 484 500 510 517 525 532
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (337 - 293 m n.m.) jsou napojeni na veřejný vodovod, který začal být budován začátkem šedesátých let a je napojen na rozvodnou síť města Zábřehu.Z vodojemu „Račice“ je zásobována horní část sídla, dolní část Nemile je zásobována z vodojemu dolního tlakového pásma „U hřbitova“. Vodovodní síť v Nemili je z litinového potrubí DN 100 a 80, celková délka je zhruba 5 100 m.
   Na katastru obce je i údolní vodárenská nádrž Nemilka, která sloužila jako nejvýznamnější zdroj vody pro město Zábřeh a okolní obce. Na začátku devadesátých let se začala prudce zhoršovat kvalita vody a to jednak zmenšením hloubky vody zanesením dna a přitékajícím znečištěním z obcí nad nádrží, které nemají čištění odpadních vod. Proto v roce 1994, po dokončení přívodního řadu z Olšan, byl odběr vody z nádrže pro vodárenské účely ukončen. V roce 2000 byl zrušen nádrži Nemilka statut vodárenské nádrže. S využitím nádrže pro zásobování pitnou vodou se již nepočítá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Nemile není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,3 m3/den a na další dny je to 7,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 510 517 525 532
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Nemile, včetně místní části Lupěné, je vybudována nová splašková kanalizace s vlastní ČOV (1 400 EO). Kanalizace je gravitační se dvěma ČS. Celková délka kanalizace je 5 614,5 m. Potrubí profilu DN 250 – 300, materiál PP, tlaková kanalizace PE DN 100. Na ČOV Nemile jsou přiváděny OV z obce Nemile, včetně místní části Lupěné, a z obce Jestřebí, včetně místní části Pobučí. Recipientem vyčištěných vod je tok Nemilka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa