Kamenička - 7102_006_01_00402 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílá Voda

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7102_006_01_00402
  Kód obce 525227
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0006.01 Kamenička 00402 4022
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Bílé Vody Kamenička leží cca 1,0 km východním směrem od obce Bílá Voda. Místní část Kamenička tvoří samostatný sídelní útvar. Zástavba je rozložena v blízkosti silnice II 453 Bílá Voda – Javorník, která v této části tvoří státní hranici s Polskou Republikou. Kameničkou protéká potok Kamenička.
   Zástavba je v obci rozložena v nadmořských výškách 320 – 310 m.n.m. Ve výhledu se nepředpokládá rozšiřování zástavby a bude zde převažovat rekreační funkce.
   V sídle lze předpokládat 14 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreanti). V roce 2015 se předpokládá 26 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů)

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 59 51 42 84 85 91 97
   přechodně bydlící 14 18 22 26 26 26 26
   celkem 73 69 64 110 111 117 123
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Bílé Vody Kamenička není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů - domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba vodovodu, který bude napojen přívodním řadem na rozvodnou síť městyse Bílá Voda.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokalitě není uvažováno s žádným zdrojem pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu v průběhu řešeného období do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V současné době v obci není vybudován veřejný vodovod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový podnik.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od 59 obyvatel obce jsou odváděny do jímek k vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se zde zachovat stávající stav, likvidace splaškových odpadních vod odvozem z jímek na ČOV Městys Bílá Voda, výhledově do roku 2015 budovat nové mikročistírny ve vlastní režii.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa