Janoslavice - 7113_021_02_05685 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Rohle

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7113_021_02_05685
  Kód obce 540871
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0021.02 Janoslavice 05685 56855
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spádová obec Janoslavice administrativně spadá pod správu obecního úřadu v Rohli. Obec se rozprostírá jižně pod obcí Rohle se kterou ji spojuje místní komunikace vedoucí dále na Bezděkov u Úsova, Polici a Úsov. Obcí protéká místní potok, který se vlévá do potoku Rohlenice.Mimo obytnou zástavbu, která je situována kolem místní komunikace, jsou zde postaveny i rekreační obydlí a chaty s 20 osobami s částečným pobytem – rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 140 140 140 131 132 134 136
   přechodně bydlící 0 0 0 20 0 0 0
   celkem 140 140 140 151 132 134 136
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (360 - 312 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou je vyhovující a proto bude ponechán i do příštích let.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Janoslavice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody, či kritickém stavu vody ve studních, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny, případně zásobeny balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,70 m3/den a na další dny je to 2,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 100
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je tok Rohlenice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k rozložení zástavby je možné v obci vybudovat komplexní systém odkanalizování. Splašková kanalizace bude vybudována z plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 2.000 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 21 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace. Výstavba splaškové kanalizace se předpokládá po roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa