Štíty - 7113_024_01_16399 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Štíty

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7113_024_01_16399
  Kód obce 541168
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0024.01 Štíty 16399 163996
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Štíty je tvořena městem Štíty a sídelními jednotkami Březná, Březenský Dvůr, Crhov a Heroltice. Obcí prochází silnice I. třídy č. I/43 vedoucí z Šumperka přes Bludov do Lanškrouna. Štíty – dříve Šilperk, leží v západní části bývalého šumperského okresu na jednom z dosti strmých ostrohů, jimiž na pravý břeh řeky Březné, která protéká obcí spadají Orlické hory. Krajina zde dosahuje nadmořské výšky kolem 470 m nad mořem.Obec má plně vybudovanou občanskou vybavenost, včetně infrastruktury.Obytnou zástavbu tvoří jak rodinné domy, tak i sídlištní celky.  V současnosti v obci žije přes 1600 trvale bydlících obyvatel a v řešeném období se předpokládá mírný nárůst. Na katastru obce je postaveno i několik rekreačních obydlí a chat s cca 112 dočasnými obyvateli – rekreanty.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 541 1 551 1 560 1 607 1 626 1 645 1 663
   přechodně bydlící 0 0 0 110 110 110 110
   celkem 1 541 1 551 1 560 1 717 1 736 1 755 1 773
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 512 1 521 1 530 1 547 1 565 1 584 1 601
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   První veřejný vodovod byl ve městě (465 - 440 m n.m.) vybudován v roce 1920. Protože původní zdroj neměl dostatečnou kapacitu, byl v sedmdesátých letech vybudován nový zdroj i vodojem. Nové prameniště na katastrálním území Heroltic se skládá ze dvou skupin jímacích zářezů a dodává dostatek kvalitní vody po většinu roku. V letních měsících, kdy dojde k úbytku vydatnosti, jsou zdroje posílený o zdroj– vrt u cihelny o vydatnosti 12 l/s. Voda z vrtu obsahuje značné množství manganu a železa cca 0,99 mg/l a vyžaduje úpravu. . Voda ze zdrojů je dopravována do vodojemu 2x150 m3 (485,00/481,30 m n.m.) a odtud do vodovodní sítě. Voda ze zdroje cihelna je přiváděna přívodním řadem 1 480 m na ÚV (11 l/s) v blízkosti vodojemu a dále do VDJ.
   Ve většině města je původní litinová vodovodní síť, která na několika místech byla opravována. Opravené řady a potom řady v novější zástavbě jsou provedeny z potrubí PVC a lPE. Profily potrubí jsou od DN 80 do DN 150. Celková délka rozvodné sítě je 6 800 m.V roce 1996 byla část v délce 1 060 m vodovodní sítě rekonstruována – za litinu bylo dáno PVC o DN 63 – DN 110 (ulice Na Pilníku, a Široká).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   . Kapacita úpravny vody pro vodu ze zdroje cihelna je nedostatečná. V řešeném období bude nutné její zkapacitnění.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Není uvažován další zdroj k úpravě vody pro účely na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce úpravny vody: v řešeném období do roku 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 7,8 m3/den a na další dny je to 23,4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 405 1 405 1 405 1 375 1 391 1 408 1 423
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Odvodnění města Štíty je provedeno oddílnou gravitační kanalizací, která byla postupně budována ve čtyřech etapách.
   Dešťová kanalizace v délce cca 1680 m jsou odváděny dešťové vody z komunikací a středu města (nám. Míru, núl. Na Pilníku, Školní, Široká,Říční) . V roce 1989 byl vybudován páteřní řad „A“ splaškové kanalizace z betonových trub DN 300 v délce 1700 m. V roce 1994 bylo dobudováno cca 993 m kanalizace DN 300. V roce 2002 bylo dobudována splašková kanalizační síť v délce 3095 m DN 300. Tím bylo dosaženo odkanalizování převážné části obce. Celková délka stokové sítě je 8 410 m. Splašková kanalizace je zakončena novou bilogickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 300 m3/d. Znečištění odpovídá cca 2 100 EO. Původní balená aktivační čistírna odpadních vod BC-90-D s kapacitou 79,16 m3/den, která byla vybudována v rámci výstavby 44 b.j. je vyřazena z provozu. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky.
   Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Březná.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá dobudování splaškové kanalizace v rozvojových lokalitách.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle stavební připravenosti uvažované lokality.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 500,0 500,0

  Mapa