Heroltice - 7113_024_04_03843 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Štíty

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7113_024_04_03843
  Kód obce 541168
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0024.04 Heroltice 03843 38431
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Štíty je tvořena městem Štíty a sídelními jednotkami Březná, Březenský Dvůr, Crhov a Heroltice. Obec Heroltice spadá administrativně pod správu obecního úřadu Štíty. Obec je spíše rekreační osadou a při dnešních cca 100 obyvatelích s trvalým pobytem zde v rekreačních obydlích a chatách zaznamenáváme 176 rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 130 132 133 100 93 87 80
   přechodně bydlící 176 176 176 80 80 80 80
   celkem 306 308 309 180 173 167 160
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   135 135 135 135 126 117 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod v Herolticích (702 - 475 m n.m.) byl vybudován v roce 1935. Jako zdroj slouží 6 pramenních jímek nad obcí. Z nich voda gravitačně přitéká do zemního vodojemu 19 m3 (553,00/551,00 m n.m.) a odtud do vodovodní sítě, která je dnes po dvou opravách prakticky celá z potrubí PVC DN 100 v celkové délce zhruba 2 100 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Heroltice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,1 m3/den a na další dny je to 3,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 86
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Heroltický potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a DN 300 v celkové délce zhruba 2 600 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 35 m3/den. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na skládku.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa