Pivonín - 7113_026_04_12119 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Zábřeh

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7113_026_04_12119
  Kód obce 541354
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2011 (7113)
  Zábřeh
  Číslo POU
  Název POU
  3859
  Zábřeh

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7113.0026.04 Pivonín 12119 121193
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Zábřeh na Moravě, druhé největší město okresu Šumperk, je tvořeno sídelními jednotkami Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov a Zábřeh. Dolní Bušínov, osada bez trvale bydlících obyvatel, má vyloženě rekreační charakter.Obec Pivonín je položena západně od města Zábřeh, cca 1,5 km severně nad vodní nádrží Nemilka. Administrativně spadá obec Pivonín pod správu městského úřadu v Zábřehu. Bytová zástavba je soustředěna kolem místní komunikace. Zástavba rekreačních obydlí a chat, které zde převládají a dávají tak obci ráz rekreačního sídla, jsou rozprostřeny po celé obci.V řešeném období se nepředpokládá významný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 55 58 60 80 80 84 88
   přechodně bydlící 150 150 150 150 0 0 0
   celkem 205 208 210 230 80 84 88
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (425 - 365 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla se s výstavbou veřejného vodovodu neuvažuje ani v budoucnosti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Pivonín není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, a v případě zhoršení kvality vody ve studních, či kritickém stavu vody v nich, budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavené cisterny a případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obyvatele s trvalým pobytem je na první dva dny 0,3 m3/den a na další dny je to 0,9 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Jednotlivé obytné (19) i rekreační objekty (47) jsou vybaveny septiky, biologickými septiky, resp. jímkami na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Drozdovský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je z důvodu rozložení zástavby uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z plastových trub profilu DN 250 v celkové délce zhruba 1.000m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 26 m3/den. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace se předpokládá po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa