Ves Bílá Voda - 7102_006_03_41462 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílá Voda

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7102_006_03_41462
  Kód obce 525227
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0006.03 Ves Bílá Voda 41462 414620
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Bílá Voda je nejsevernější moravskoslezskou obcí. Obec leží severozápadně od okresního města Jeseníku na severních výběžcích Rychlebských hor.
   Bílá Voda je tvořena dvěma katastry : na západě Bílá Voda a ve východní části Kamenička u Bílé Vody. Obec Bílá Voda má tři místní části. Městys Bílá Voda, Ves Bílá Voda a místní část Kamenička. Místní části Městys Bílá Voda a Ves Bílá Voda tvoří jeden sídelní útvar. Místní část Kamenička je samostatné sídlo.
   Bílá Voda je z hlediska dopravy napojena na hlavní silniční síť zastoupenou zde silnicí I/60 a III/4531. Obec je rozložena v údolí recipientu Bílý potok. Stávající zástavbu v horní části obce tvoří přízemní chalupy volně obstupující komunikaci, která v dolní části rozšiřujícího se údolí přechází do náměstí. Zástavba v dolní části obce je tvořena kompaktní vícepodlažní zástavbou v prostoru náměstí a kláštera. Občanská vybavenost v obci je nadstandardní. V obci se nachází klášter, Charita a Psychiatrická léčebna. Zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 375 – 298 m.n.m. V části Ves Bílá Voda žije v současné době 158 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 62 62 61 18 19 15 12
   přechodně bydlící 158 159 160 160 158 158 158
   celkem 220 221 221 178 177 173 170
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 169 169 164 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v Městys Bílá Voda

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Bílá Voda je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel místních částí Městys Bílá Voda a Ves Bílá Voda. Obě místní části jsou prakticky spojeny v jeden sídelní útvar a společný mají i vodovod.
   Výstavba hlavních vodovodních řadů, zdrojů vody,ÚV a vodojemů se datuje k rokům 1977 až 1980. Do povodně 1997 byl jediným zdrojem vody pro obec povrchový tok, kterým je Bílý potok. Voda se jímá jímacím objektem a dopravuje gravitačně přívodním řadem DN 80 do úpravny vody o kapacitě 5 l/s. V této úpravně je voda upravována filtrací na pískových rychlofiltrech a hygienicky zabezpečena dávkou chlornanu draselného. Upravená voda se čerpá výtlačným řadem DN 80 z akumulace upravené vody 25 m3 (358,80 – 357,30 ) do zemního vodojemu HTP. 2x48 m3 (428,80 - 425,90 ). Povrchový zdroj vody Bílý potok byl po povodni znehodnocen. Povodňové vody poškodili jímací objekt a v jímacím území došlo ke změnám, které negativně ovlivnily kvalitu vody. Z tohoto důvodu byl pro obec zajištěn nový zdroj a tím je vrt situovaný 155m západním směrem od úpravny vody. Max. vydatnost vody z vrtu byla stanovena 1 l/s.
   Nad vrtem byla vybudována ČS, která čerpá vodu výtlačným řadem do stávající úpravny. Jímací objekt a ÚV byly po povodni rekonstruovány. ÚV byla zrekonstruována jak po části stavební, tak technologické. Součástí rekonstrukce je i přístavba nové úpravny vody. Povrchový zdroj vody Bílý potok se v současné době používá pouze při nedostatku vody z vrtu .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládás využitím vodního zdrojě vývěru u staré štoly vzdáleném 3,5 km od ÚV. Nový zdroj nahradí současný odběr povrchové vody z Bílého potoka, jehož kvalita je po povodni 1997 proměnlivá. Odběr vody z Bílého potoka zůstane pouze jako rezervní zdroj. Dle návrhu ÚP se předpokládá vybudování nového vodojemu u stávajícího vodojemu pro HTP o akumulaci 100 m3 . Nový vodojem zvýší celkovou akumulaci celého systému a zabezpečenost dodávky pitné vody.
   ÚP navrhuje rozšíření vodovodu do lokalit určených ÚP pro novou zástavbu. Předpokládá se vybudování 0,66 m rozvodných řadů.
   Ve výhledu je navrženo provést postupnou rekonstrukci rozvodných sítí v celkové délce 0,66 km.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V řešeném období se předpokládá s využitím vodních zdrojů vývěru u staré štoly vzdáleném 3,5 km od ÚV a vrtu HG-3 vzdáleném cca 250 m od osady Kamenička, který bude sloužit jako záložní zdroj.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba nového zdroje vody, výstavba rozvodné sítě dle ÚP, rozšíření vodojemu a postupná rekonstrukce rozvodné sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Stávající vodovodní systém má dva zdroje vody a ÚV. V případě přerušení dodávky vody z jednoho bude možné zásobovat vodovod druhým zdrojem. Zdroj podzemní vody je ale daleko odolnější vůči vlivům okolí než již narušené jímací území na Bílém potoce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   25 25 25 25 25 100 100
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový podnik produkující odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části je soustavná kanalizace vybudována částečně. Je zde splašková stoka DN 250 dl. 200 m, DN 300 dl. 730 m.
   V obci se nachází psychiatrická léčebna, která má vlastní mechanicko-biologickou ČOV pro cca 500 EO, na niž je napojeno cca 25 obyvatel obce Ves Bílá Voda, a to splaškovou stokou. Zbývajících 37 obyvatel je napojeno do jímek anebo trativodů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dovybudovat splaškovou kanalizační síť v délce 160 m o profilu DN 250 a odvádět odpadní vody z této části obce na stávající ČOV Ves Bílá Voda.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních voda.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 635,0 635,0

  Mapa