Hraničky - 7102_018_05_41472 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Uhelná

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7102_018_05_41472
  Kód obce 541214
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0018.05 Hraničky 41472 414727
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Uhelná Hraničky leží cca 6 km jižně od obce Uhelná. Lokalita Hraničky je osamocená osada složená čistě z rekreačních chlup.
   V Hraničkách žijí 4 obyvatelé s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 2 3 3 3
   přechodně bydlící 1 1 4 4 4 4 4
   celkem 5 5 8 6 7 7 7
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Hraničky není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobení z místních zdrojů domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stávajícímu a výhledovému počtu obyvatel se neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V současné době není uvažováno s žádným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období nebude probíhat žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V sídle Hraničky není veřejný vodovod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový závod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Do katastrálního území obce zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje.
   Jde o obec s nízkým počtem trvale žijících obyvatel a rekreačně málo využívanou (4 rekreanti). Není zde vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se nepočítá s výstavbou kanalizace. Splaškové odpadní vody budou i nadále odváděny do jímek s vyvážením na navrhovanou ČOV v Uhelné – Dolní Fořt.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa