Nové Vilémovice - 7102_018_06_17270 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Uhelná

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7102_018_06_17270
  Kód obce 541214
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0018.06 Nové Vilémovice 17270 172707
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Uhelná Nové Vilémovice leží ve vzdálenosti 3km proti proudu Lánského potoka. Nové Vilémovice tvoří samostatné sídlo. Zástavba je rozložena podél místní komunikace a Lánského potoka. Zástavba je rozložena ve výškách 650 – 550 m n.m.
   V Nových Vilémovicích žije 66 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 14 14 14 12 12 11 10
   přechodně bydlící 66 68 70 66 66 66 66
   celkem 80 82 84 78 78 77 76
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 11 11 10 9
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Nové Vilémovice není vybudován veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá výstavba veřejného vodovodu z důvodu zájmu občanů o veřejný vodovod. Zdrojem vody bude stávající prameniště, ze kterého je voda dopravována do stávajícího vodojemu 100 m3. Z vodojemu vede přívodní řad pro místní farmu. Předpokládá se vybudování řadu z tohoto vodojemu do Nových Vilémovic. V horní části Nových Vilémovic je navržen jímací zářez o vydatnosti 0,1 l/s, který bude zásobovat výše položenou zástavbu a zároveň dodávat vodu přímo do sítě Nových Vilémovic

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se vybudování jímacího zářezu v horní části zástavby.
   Jinak není uvažováno s žádným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030 s ohledem na ekonomické možnosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V současné době není v Nových Vilémovicích vybudován veřejný vodovod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Není zde žádný průmyslový závod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Do katastrálního území obce zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje. Žije zde přes 10 obyvatel, přechodně 66 rekreantů. V obci není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek. Protéká zde Lánský potok a ten je znečištěn odpadními vodami přepadajícími z jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se nepočítá s výstavbou soustavné kanalizace. Je neekonomické propojit splaškovou stoku na kanalizační síť v Uhelné, i když by to podél Lánského potoka bylo možné. Proto splaškové odpadní vody budou i nadále odváděny do jímek s vyvážením a majitelé objektů, které budou produkovat odpadní vody, si postupně do roku 2030 vybudují vlastní domovní ČOV.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 600,0 0,0 3 600,0

  Mapa