Lhota u Konice - 7103_002_02_01272 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Brodek u Konice

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7103_002_02_01272
  Kód obce 589314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0002.02 Lhota u Konice 01272 12726
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Lhota u Konice leží na svahu Divokého potoka ve výšce 550 m n.m. Poprvé se jméno obce Lhota v dějinách objevuje r. 1379.Obec Lhota u Konice je součástí Brodku u Konice a obec je popsána společně s touto obcí. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Brodek u Konice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 160 160 160 98 99 100 101
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 200 200 200 138 139 140 141
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 80 80 98 98 99 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný samostatný veřejný vodovod, která je v majetku obce Brodek u Konice. Provozovatelem vodovodu je společnost INSTA CZ s.r.o. Hlavním zdrojem pitné vody jsou dva vrty na k.ú. Brodek u Konice. Jeden vrt má vydatnost 1,0 l/s-1 a druhý má vydatnost 0,8 l/s-1 . Z těchto vrtů je voda čerpána přímo do podzemního VDJ Brodek u Konice 2 x 250 m3 . Provádí se úprava chlorováním a odradonováním. Výtlačný řad ze zdrojů (vrtů ) je proveden z PVC DN 150, délky 1 575 m po VDJ Brodek u Konice. Z VDJ je veden zásobovací řad PVC DN 150, délky 650 m do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť v obci je zásobována v jednom tlakovém pásmu, je částečně zaokruhovaná s koncovými větvemi. Na jednu z koncových větví je napojen přívod vody do obce Lhota u Konice, který je vybudován z PVC DN 100, celkové délky 2 042 m. Na jeho konci je vybudována vodoměrná šachta ze které je napojena rozvodná síť v obci Lhota u Konice. Tato síť je zhotovena z PVC DN 80 – 100, celkové délky 999 m. Je na ni vybudováno 35 ks vodovodních přípojek a napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Lhota u Konice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,35 m3/den a na další dny je to 1,05 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 90
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Lhota u Konice je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 500 v celkové délce cca 350 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyůstěna do místního potoka Bukovanka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá balená čistírna odpadních vod (100 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa