Jesenec - 7103_009_01_05859 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jesenec

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7103_009_01_05859
  Kód obce 589586
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0009.01 Jesenec 05859 58599
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci se datuje rokem 1351. Obec se rozprostírá na ploše 482 ha severozápadním směrem od Prostějova. Z pohledu občanské vybavenosti v obci nalezneme kromě obchodu také poštu. Škola, či zdravotní středisko zde není. Obec má vybudován vodovod, plyn a kanalizace zde není. Obec leží v nadmořské výšce 500 – 460 m n.m.. Intravilán tvoří převážně zástavba jednopodlažních objektů situovaných podél silnice.V obci je zaznamenáván individuální rozvoj podnikatelských aktivit, bytová výstavba je rovněž jen individuální – rodinné domy. V obci se ve výhledovém období neuvažuje s nárůstem v počtu obyvatel, ale spíše s opačným trendem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 356 358 360 297 294 291 288
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 356 358 360 297 294 291 288
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   350 350 350 267 265 262 259
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetkuspolečnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Zdrojem vody jsou – vrty v lokalitě u ZD a lokalitě Borová. Celková vydatnost vrtů je 3,0 l/s-1 . Odběr z vrtů je prováděn ponornými čerpadly a z jímacího území je voda výtlačným potrubím PVC DN 80, délky 231 m dopravována do VDJ Dzbel 1 x 100 m3 . Z VDJ je voda gravitačně dopravována do spotřebiště, obcí Dzbel a Jesenec a dále do SV Konice. Rozvodná vodovodní síť navazuje ve vodoměrné šachtě na rozvodnou síť obce Dzbel.
   Rozvodná vodovodní síť je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z PVC DN 80 – 150. Celková délka rozvodné sítě v obci je 3 230 m. Je na ni vybudováno 102 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 90 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Jesenec není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,80 m3/den a na další dny je to 5,40 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 259
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Jesenec je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 500. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období bude v obci vybudována nová splašková kanalizace DN 250 – 400 v celkové délce   4 220 m, která bude ukončena pod obcí do nově vybudované aktivační ČOV pro 500EO. Do této ČOV budou výhledově přiváděny také OV z obce Dzbel. Kanalizační síť bude řešena jako gravitační, v jižní části obce budou na síti osazeny dvě čerpací stanice.
   Stávající kanalizace v obci bude využita pro odvádění dešťových vod.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 4 220 m
   z toho délka výtlaku 240 m
   ČS - 2 ks
   Aktivační ČOV pro 500EO- 1ks

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 70 140,0 70 140,0

  Mapa